Personalbokslut med nyckeltal och prestationsanalys

Vi utökade antal anställda med nio personer sedan december 2016. Utökning har främst varit tjänstemän, två rörmontörer anställdes i Varberg för att möta arbetet med tunnelbygget. Det har varit mycket positivt att kunna erbjuda vår redan anställd personal att få tillfälle att byta till andra tjänster inom VIVAB.

De som varit svårrekryterade är chefsbefattningar, rörmontörer och ingenjörer (projektledare, planeringsingenjörer). I en del av våra befattningar påverkar löneläget tillsättningen av kandidater. ​

Andel kvinnor och män på VIVAB

0 %
Kvinnor totalt
0 %
Män totalt
0 %
Kvinnor (tjänstemän)
0 %
Män (tjänstemän)

Personalomsättningen

2015: 5%
I
2016: 8%
I
2017: 6%
I

Siffrorna för personalomsättningen innefattar inte de som gått i pension. Det är en annan rörelse på arbetsmarknaden generellt än för några år sedan då det i vår region sker en expansion och då pensionsavgångarna är relativt många. Det finns många aktörer på marknaden som vill ha ny arbetskraft. ”Jobbyte är vanligare bland unga än bland äldre och män byter jobb i större utsträckning än kvinnor, i Sverige stannar vi på samma jobb i snitt sex år.”

En rapport sammanställd av Teknikdygnet visar att den stora bristen på personal leder till ännu större konkurrens om befintlig kompetens. Under 2015 var personalomsättningen rekordhög, drygt 15 procent för branschen som helhet. Det är den högsta nivån sedan personalomsättningen började mätas 2008.

Antal utannonserade tjänster

2015: 15 tjänster
I
2016: 27 tjänster
I
2017: 22 tjänster
I

Övertid
Ersättning i övertid 2017 = 8290 timmar har ökat sedan föregående år. Nästan samtlig övertid uppstår på beredskapstid. I början av året hade vi en inkörningsperiod av nya ultrafiltret på Kvarnagården. Under senare delen av 2017 hade vi stora mängder nederbörd vilket orsakade många larm på våra anläggningar. På distribution var antalet läckor inte fler men de uppstod mer på veckoslut vilket resulterade i en större kostnad i övertidsersättning.

Olycksfall sjukfrånvaro
Under 2107 rapporterades tre olycksfall med sjukfrånvaro. Två av dem är hanterade där de uppstod och det har gjorts förebyggande åtgärder för att förhindra upprepning. Den tredje var en färdolycka.

Sjukfrånvaro 2017= 3,5%. Långtidssjukfrånvaron har ökat under 2017 och korttidsfrånvaron (dag 1-14) utgör ca 25% av sjukfrånvaron medan långtidssjukfrånvaron (mer 60 dagar) har ökat från 22% till 39% av den totala. Orsaker har varit operationer av leder och rygg, diskbråck, graviditeter, två fall av utmattnings diagnos.

Medelåldern
Medelåldern har sjunkit med ett år. 2017 var det nio personer som gick i pension och vi ser en marginell förändring i åldersstrukturen. Medelålder kvinna – 43 medelålder man – 47 Totalt – 46 år. 43 % av vår personal är över 50 år 57 % är under 50 år.

0 år
Medelålder alla
0 år
Medelålder kvinnor
0 år
Medelålder män

Kompetensförsörjningsplan
En kompetensförsörjningsplan är framarbetad (2016) och vi har påbörjat ett arbete med att inventera vilken kompetens vi har och vad vi skulle behöva framöver. Denna inventering beräknas vara klar under 2018–2019.

2017 genomförde vi en Prestions-analys där hela 90 % besvarade enkäten. Senast vi gjorde den var 2014. Den visade på en positiv utveckling av medarbetarnas arbetsförutsättningar sedan 2014. Prestationsindex ligger nu över medelvärdet för motsvarande verksamheter inom branschen. Trivsel och engagemang är två centrala parametrar där VIVAB sticker ut och utmärker sig med imponerande resultat 2017 och en positiv utveckling sedan 2014.  Chefernas arbetsförutsättningar har sedan 2014 utvecklats åt fel håll vilket bör uppmärksammas. Trots den positiva utvecklingen finns en oväsentlig problematik avseende den sociala och organisatoriska arbetsmiljön (AFS 2015:4) som skyndsamt bör hanteras. 

2016 påbörjades riskanalyser enligt en treårsplan där vi går igenom samtliga anläggningar och gör åtgärdsplaner utifrån resultatet. Metoden leder till att vi i större omfattning identifierar fler risker vilket kommer att ge en säkrare arbetsplats.

"