VD har ordet

Vivabs VD, Margareta Björksund-Tuominen, besöker Gödastorps avfallsanläggning, berättar om året som gått och blickar framåt mot 2021.

Ordförande har ordet

Vivabs ordförande, Peter Sjöholm, besöker Bastekullen som är platsen för Varbergs nya vattentorn Våga.

Vivabs exploateringsarbete

Varberg och Falkenberg är attraktiva kommuner som under många år sett en tillväxt i invånarantal, bostadsbebyggelse och även etablering av verksamheter. Det genomförs och planeras många exploateringsområden för att möta bostadsbehovet och tillgängliggöra ny verksamhetsmark.  

Covid-19 så har Vivab påverkats

Under året har Vivab följt situationen med coronaviruset noga. Vår utgångspunkt är att följa de rekommendationer som ges, både nationellt och lokalt, och vi har haft regelbunden kontakt med våra ägarkommuner för att hantera frågor på liknande sätt.

SCADA - nytt system för ökad säkerhet

Under 2016 påbörjade Vivab införandet av ett nytt gemensamt SCADA-system, ett system för övervakning och styrning av processerna på våra vatten- och reningsverk.  

Ny publikation om Vivabs biofilmsstudie

I samarbete med forskare från LTH har FoU-avdelningen publicerat resultat av biofilmsprover i dricksvattennätet kopplat till Kvarnagårdens vattenverk. Till skillnad från tidigare gemensamma publikationer där man fokuserade mestadels på vattenfasen, beskriver denna artikeln dynamiken i biofilmen av rörbitar som provtogs i ledningsnätet under tidsperioden 2016-2018.

Svarta guldet - biokol från avloppsslam

I enlighet med Vivabs övergripande miljömål och ett utredningsdirektiv (dir.2018:67) som fastställdes av Miljö- och Energidepartementet, ska en effektiv resursanvändning av avloppsslam säkerställas. Möjligheterna till en långsiktigt och hållbar slamhantering utreds av Vivabs FoU avdelningen med särskild fokus på termisk behandling och återvinning av fosfor.

Norra Ring - ledningsarbete i Varberg

I mars 2020 kunde Norra Ring – den sista etappen i Norra Kuststammen kopplas in. I och med det är dricksvattenförsörjningen för norra Varbergs kommun säkrad för många år framåt och Varberg stad har rundmatning av ledningarna för dricksvatten respektive avloppsvatten.

Gymnasiearbeten kring dagvatten

Under 2020 har elever från Falkenbergs gymnasieskola under sitt sista år genomfört sina gymnasiearbeten genom ett mycket uppskattat samarbete med oss på Vivab.  

Bidrag till VA-projekt

Under 2020 har vi genomfört flera VA-projekt som fått olika bidrag. I Åkulla fick vi bidrag för att utreda möjligheterna för att rena avloppsvatten till tekniskt- eller dricksvatten. Vid Bergagårds pumpstation genomförs ett projekt för att minska förorenings- och näringsbelastningen som uppkommer i samband med bräddningar. Vi tittade även närmare på att minska utsläppen av mikroplaster och andra dagvattenföroreningar i vattenmiljöer. 

Uppströmsarbete - insatser för att minska stoppen

En del av Vivabs uppströmsarbete är att minimera stoppen i våra pumpstationer och avloppsledningar.  

Kampanjen "Vattensmart sommar"

Vivab följer vattenförbrukningen i Falkenbergs och Varbergs kommuner inför och under sommaren. I slutet av våren, när det börjar bli varmare tenderar vattenkonsumtionen att öka. Trädgårdar anläggs och pooler fylls med dricksvatten. 

Kranvattentävlingen 2020

2020 var tredje gången Vivab deltog i dricksvattentävlingen som Svenskt Vatten arrangerar i syfte om att lyfta vårt dricksvatten och de utmaningar vi står inför. 

VÅGA - Varbergs nya vattentorn

Arbetet med att förverkliga projektet VÅGA, ett nytt vattentorn i Varberg fortskrider. Under 2020 har Vivab tillsammans med den upphandlade entreprenören Veidekke Entreprenad AB projekterat tornet och tagit fram underlag till en kostnadskalkyl. 

Ny avfallsanläggning i Gödastorp

Vivabs nya avfallsanläggning i Gödastorp är äntligen i drift. En förändring är att det matavfall som samlas in i Varbergs och Falkenbergs kommuner blir lokalt producerad biogas i Gödastorp - en miljösmart anläggning som möjliggör minskade koldioxidutsläpp.  

Miljötratt

Vivab startade innan sommaren 2020 insamling av överblivet matfett på våra återvinningscentraler. Genom att sortera ut fettet kan det återanvändas till exempelvis biogas eller biodiesel. 1 liter matolja blir ca 1 liter biodiesel. Dessutom kan stopp i avloppet undvikas. Det svala matavfallet hälls i en PET-flaska med miljötratten på. PET-flaskan lämnas i angivet skåp nästa gång du besöker en återvinningscentral.

EL:IN-skåp

I början av 2020 ställdes insamlingsskåp ut vid Coopbutiker i varje kommun för att samla in mindre elektronik som till exempel batterier, glödlampor, lågenergilampor och småelektronik. Hämtning sker regelbundet av Vivabs personal, med ett bra insamlingsresultat. Insamlingsskåpen EL:IN, som skåpen heter, har fått ett positivt gensvar och tanken är att vi kommer att utöka med fler insamlingsställen. 

Möt en medarbetare

Johan Andersson är driftchef för återvinningscentralerna i Varbergs kommun och är en av de som anställdes under 2020.

Personalbokslut

Vivab ökade antal anställda med tre personer sedan december 2019. Vi har haft en större rörlighet inom Vivab där vi ser mycket positivt på att kunna erbjuda vår redan anställda personal tillfälle att byta eller prova på andra tjänster inom Vivab.

Ekonomi och nyckeltal

Vivab fortsätter att satsa på en hållbar framtidssäkrad VA och avfallsanläggning, både i form av förnyelse och tillväxt.