Personalbokslut

VIVAB ökade antal anställda med åtta personer sedan december 2018. Vi har haft en större rörlighet inom VIVAB där vi ser mycket positivt på att kunna erbjuda vår redan anställda personal tillfälle att byta eller prova på andra tjänster inom VIVAB.

Av våra 187 tillsvidareanställda är 35% kvinnor och 65% män. Det har skett en ökning bland kvinnorna totalt inom VIVAB och speciellt bland våra tjänstemän. Av tjänstemännen är 53% kvinnor och 47% män. Bland de kollektivanställda har fördelningen män och kvinnor varit relativt lika de senaste åren där 14% är kvinnor och 86% är män.

Andel kvinnor och män på VIVAB

35%
Kvinnor totalt på VIVAB
65%
Män totalt på VIVAB
53%
Kvinnor bland tjänstemän
47%
Män bland tjänsteman

Personalomsättning

100
2017: 6%
6
2018: 5%
5
2019: 4%
4

Personalomsättningen handlar egentligen om kompetens. Organisationen förlorar kompetens, men med nya kollegor kommer också nya idéer, kunskaper och kompetenser. Siffrorna för personalomsättningen innefattar inte de som gått i pension. Det är en annan rörelse på arbetsmarknaden generellt än för några år sedan då det i vår region sker en expansion och då pensionsavgångarna är relativt många. Det finns många aktörer på marknaden som vill ha ny arbetskraft. 2019 var det en person som gick i pension.

Antal utannonserade tjänster

100
2017: 22 tjänster
22
2018: 22 tjänster
22
2019: 23 tjänster
23

Övertid

Ersättning i övertid 2019 har sjunkit med = 700 timmar jämfört med de två senaste åren. Nästan samtlig övertid uppstår på beredskapstid.

Vattenverken har påverkats av åskoväder och hårdvaruproblem i samband med övervakningssystemet Cactus. Justeringar efter vattenläckor, ultrafiltret, kommunikationsfel och strömavbrott. Då vi vill introducera våra nya medarbetare i sin beredskap har vi inledningsvis en kollega som har så kallad bakberedskap som också påverkar övertiden för verksamheten kring våra vattenverk.

På Distribution beror övertiden på vattenläckor eller felsöka och åtgärda avloppsstopp. Noterbart är att Varbergs kommun har tagit fram en lista på prioriterade vägar och där gäller speciella regler vid avstängningar och vid arbete. Det har inneburit att vissa arbeten har fått utföras på kvällstid då störningar på trafiken är mindre.

På Reningsverken orsakades mycket av övertiden av flera drifthaverier under 2019. Övergången till det nya styr- och övervakningssystemet Cactus har resulterat i ett ökat antal larm under beredskapen. Ett systematiskt arbete pågår nu att minska dessa larm.

Hälsa, olycksfall och sjukfrånvaro

Under 2019 rapporterades inga olycksfall med sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron har sjunkit till 3,0 % från att föregående år legat på 4,8 % Orsaken till den, för oss, höga siffran 2018 berodde på ett flertal långtidssjukskrivna vilket direkt ger ett utslag på % siffran. De senaste fem åren med undantag av 2018 har vi haft en sjukfrånvaro på 3-3,5 %

Vi arbetar kontinuerligt med vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Under året hade vi en tredagars utbildning BAM för samtliga chefer och skyddsombud. 2016–2019 genomfördes riskanalyser enligt en treårsplan där vi gått igenom samtliga anläggningar och gör åtgärdsplaner utifrån resultatet. Metoden leder till att vi i större omfattning identifierar fler risker vilket kommer att ge en säkrare arbetsplats. När planen är utförd och åtgärder verkställda arbetar vi fortsättningsvis enligt systematisk arbetsmiljö med riskanalyser vid till exempel omorganisationer och andra förändringar i verksamheten. En effekt av detta arbete är att personalen tänker och agerar mer kring arbetsmiljö och säkerhet .

Hälsofrämjande aktiviteter är svåra att mäta men i en nyligen publicerad artikel från den vetenskapliga tidskriften Scientific American kan en daglig promenad hjälpa till att frigöra endorfiner, må-bra-hormonet, som kan hjälpa till att balansera kemikalierna i hjärnan. Det kan hjälpa till att höja humöret. Mår vi bra presterar vi mer. 141 personer på VIVAB har under 2019 använt sig av aktivitetstimman som vi kan ta ut varje vecka. Det har varit en stigande trend sedan den infördes för några år sedan.

46år
medelålder totalt
44år
medelålder kvinnor
47år
medelålder män

Medelålder

Medelåldern har ökat med ett år sedan föregående år. Medelålder kvinna = 44 år, medelålder man = 47 år, totalt = 46 år. 41 % av vår personal är över 50 år, andelen >50 år har minskat 2% sedan föregående år medan gruppen <29-34 år har ökat med 7%.

Strategisk kompetensförsörjning

Likt många andra branscher har VA-sektorn svårt att rekrytera tillräckligt med nya medarbetare. Utvecklingen förstärks av att kompetenskraven på medarbetarna dessutom ständigt höjs.

Flera aktiviteter har påbörjats eller fortsatt under året. Bland annat är vi delaktiga i i Svensk Vattens kompetensförsörjningsarbete. Vi har gjort djupintervjuer med samtliga avdelningschefer om vad de tror framtidens kompetenser innehåller.

En strategisk plan över deltagande på mässor och aktiviteter utanför VIVAB har framarbetats.

Då flera rapporter visar på att en attraktiv arbetsgivare arbetar med samhällsnytta, miljö och hållbarhet i centrum har vi goda förutsättningar. Men vi är fortfarande en anonym aktör. Vi behöver ta mer plats och synas. Ett sätt att synliggöra vår verksamhet är att ta emot praktikanter, synas i skolor, på mässor och i sociala medier. Det har funnits goda möjligheter till kompetensutveckling och intern rörlighet för redan anställd personal. Dessa är viktiga parametrar för att vår personal ska trivas och vilja stanna kvar hos oss. Vi lever i en ständig förändring och förändring har blivit en del av vardagen.

Under 2019 har vi haft riktade satsningar på digitalisering, ledarskapsutveckling och arbetsmiljöutbildning.