VIVAB som samhällsbyggare

Det händer mycket i både Varbergs och Falkenbergs kommuner. Kommunerna växer vilket kräver en ökad kapacitet på ledningsnätet för dag-, dricks-, och avloppsvatten. Befolkningsmängden ökar och förväntas göra så även i framtiden. Nya bostadsområden byggs och våra städer förtätas, vilket ställer större krav på våra VA-anläggningar bland annat genom att kapaciteten i våra anläggningar och ledningsnät behöver öka. När mark ska exploateras behöver VIVAB vara först på plats för att förbereda VA-ledningar till kommande fastigheter och verksamheter.

Första LTA-systemet i Falkenbergs kommun

Eftra by ligger i den södra delen av Falkenbergs kommun och under många år har avloppsfrågan varit aktuell för fastighetsägarna som bor där. 2015 beslutade Länsstyrelsen i Hallands län att kommunen måste tillgodose behovet att avleda avlopp i Eftra. Länsstyrelsens beslut fastställdes sedan av Statens VA-nämd. 2016 beslutade kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun att inkludera Eftra by i kommunens verksamhetsområde. För VIVAB innebar detta en skyldighet att bygga ut det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Utbyggnaden av avlopp i Eftra utförs med ett LTA-system, lätt trycksatt avlopp. Det innebär att varje fastighet kommer att ha en mindre pumpstation placerad på den egna tomten som ansluts till det kommunala avloppsnätet. Eftra har förhållandevis få fastigheter med stora tomter, kraftigt kuperad terräng och långt avstånd till befintlig VA-anläggning vilket gör att LTA-system var den mest fördelaktiga lösningen. Det är den första allmänna avloppsanläggningen i Falkenbergs kommun som byggs ut med LTA-system. Systemet är däremot ingen ny företeelse utan har använts i Sverige sedan början av 80-talet.

LTA-systemet och vattenledningen som kopplar på systemet på det kommunala nätet byggdes under våren 2019. Den slutgiltiga inkopplingen genomfördes under hösten och vintern.

Utbyte av reservvatten med Kungsbacka kommun

Både Varbergs och Kungsbackas kommun har behov av att säkerställa dricksvattenförsörjningen i händelse av en olycka eller underhållsarbete som påverkar den normala dricksvattenförsörjningen. Sedan början av 2000-talet finns det en ledning mellan kommunerna för att kunna utbyta reservvatten när behov uppstår i någon av kommunerna.

Den nuvarande ledningen har begränsad kapacitet utifrån syftet att kunna utbyta betydligt större vattenflöden än vad man kan idag. Med detta i åtanke har Varbergs och Kungsbackas kommuner börjat diskutera en sammankoppling av vattenledningsnäten mellan kommunerna med utökad överföringskapacitet. Detta ligger i linje med VIVAB:s långsiktiga plan för att säkra vattenförsörjningen. Utöver projektering av större ledningar, för att kunna utbyta större flöden, behövs det i förstudien utarbetas rutiner för att säkerställa vattenkvaliteten vid idrifttagningen av ledningen.

Genomförande av anläggningsarbeten kan komma att ske i etapper. Färdigställande av överföringskapaciteten fullt ut är planerad till 2027. Respektive kommun ansvarar för kostnaderna på sin sida av kommungränsen.