Läkemedelsrening

VIVAB har utfört en förstudie av läkemedelsrening under året. 2018 beviljades VIVAB ett bidragsstöd på 2,2 miljoner från Naturvårdsverket för att utföra en förstudie av läkemedelsrening och andra mikroföroreningar vid Ullareds avloppsreningsverk (ARV) och för att göra en riskbedömning av föroreningarnas påverkan på mottagande vattendrag (så kallad recipient).

Reningsverket har en särskild sammansättning av inkommande avloppsvatten då den mest betydande belastningen härrör från Gekås verksamheter såsom affärer, restauranger och camping. Recipienten till Ullareds ARV är Högvadsån, ett Natura 2000-område klassat som riksintresse av Naturvårdsverket.

Studien genomfördes från december 2018 till oktober 2019 och innefattade analyser av nuvarande reningsteknik i jämförelse med de extra reningsstegen ozonteknik och mikrofilter. Studien visar att de befintliga reningsstegen i verket har en fullgod reningseffekt, både på mikroplaster och hormoner, medan resultaten för läkemedel och antibiotika varierar.

Studien visar också att risken för att recipienten påverkas negativt är väldigt låg med nuvarande reningsteknik. Ett införande av ytterligare permanenta reningssteg är därför inte miljömässigt försvarbart när man jämför den potentiella miljövinsten med det resursbehov som tillkommer.


Läs mer om förstudien på projektsidan på VIVAB:s hemsida och här kan du ta del av broschyren kring förstudien.