Ekonomi och nyckeltal

En stor fråga under året har varit fortsatta diskussioner finansiering. Inte konstigt med anseende på att flertalet VA-aktörer i Sverige står inför stora utmaningar, både kopplat till förnyelse, kapacitetsökning och klimatpåverkande arbete. Under året presenterade VIVAB en längre ekonomisk plan kopplat till våra bolags investeringar. Vi gör alla vårt bästa för att skapa oss en verklighetstrogen och sund bild över bolagets investeringsbehov i ett tioårsperspektiv.

Vår långsiktiga bild har inte förändrats vilket innebär att VA verksamheten står för framtida stora investeringsbehov. Investeringar som vi huvudsakligen finansierar genom lån. Utifrån 2019 års framtagna verksamhetsplan ska vi strävar åt att påbörja amortera vår långsiktiga skuld i anläggningsbolagen i motsvarande takt med att utvalda anläggningar skrivs av. Syftet är att i bättre utsträckning ge en rättvisande kostnadsbild för respektive generation.

Likt tidigare år återfinns det även utmaningar med framtida taxejusteringar kopplat till ovanstående resonemang. Våra verksamheter har även generellt arbetat bort sina tidigare genererade överskott enligt självkostnadsprincipen och i vissa fall står vi än en gång inför större taxejusteringar.

Den finansiella situationen är sig lik mot föregående år. Övervägande andel av våra investeringar finansieras genom lån och med årets låga ränta är det gynnsamt för vår verksamhet ur ett räntekostnadsperspektiv. Med ökade investeringar tillsammans med en ökad ränta kommer kapitalkostnaderna påverkas i stor omfattning och är naturligtvis något som vi budgeterar med i våra långsiktiga planer.

Ekonomiska nyckeltal 2019

Ekonomiska nyckeltal

Årets resultat

Resultat 2019 (mnkr)VA verksamheterna gör ett något bättre resultat än planerat för året vilket för Varbergs del minskar underskottet och för Falkenbergs del ökar överskottet. Återvinning och avfall gör för året ett något sämre resultat än budgeterat vilka i båda bolagen ökar det ackumulerade underskottet. VIVAB redovisar som brukligt ett nollresultat efter reglering av resultat mot anläggningsbolagen. Bolagets externa verksamhet gör ett positivt resultat på cirka 0,3 miljoner kronor.

Återvinning och avfall

Intäkterna kommer huvudsakligen från fastighetsrenhållningen som för perioden är något lägre i förhållande till budget på grund av lägre vikt- och grundavgiftsintäkter. Kostnaderna för verksamheten består främst i entreprenadersättning för den fastighetsnära insamlingen samt bemanning- och hanteringskostnad av avfall från återvinningscentralerna. Kostnaderna är generellt högre för verksamheten på grund av tillkommande ej planerade entreprenadkostnad.

Vatten och avlopp

Intäkterna är generellt högre i jämförelse med det som planerades för 2019, främst på grund av tillkommande, ej budgeterade, övriga intäkter. Kostnaderna är högre än budget vilket främst beror på högre energikostnader samt ökade kostnader för vidarefakturering. Oförutsedda händelser som entreprenadkostnader har också medfört att kostnaderna har ökat mot det som var planerat.
Investeringar

Varberg Vatten 

2019 års investeringsutfall i Varberg uppgår till 214 mnkr. Under året har stora insatser genomförts för att förbättra och effektivisera anläggningar och ledningar runt om i kommunen. Inom VA-sidan har en ny brunn i Kungsäter tagits i drift under 2019. Provpumpning har påbörjats och vattenprover ska tas i början av 2020 för att kunna besluta vilken process som ska projekteras. Projektering av vattenverk, högreservoar och distributionsledning kommer att påbörjas kvartal 1 2020.  

Getteröns reningsverk har fått nya effektiva rensgaller vilket leder till att både pengar och utrustning kan sparas och man har även bytt ut fosforinstrumenten så att förbrukningen av kemikalier har kunnat minska. En ny flödesmätare för allt inkommande vatten och två nya doserutrustningar för fällningskemikalier har köpts in som säkrar driften vid eventuella störningar. På grund av slitage och dålig kapacitet byttes en kompressor och dessutom byttes gasfackla med tillhörande utrustning.  

Investeringar, såsom saneringar och reliningar av ledningsnätet har utförts vilket har lett till att den tekniska livslängden ökat inom flera områden i kommunen. Ett stort renoveringsprojekt på råvattenledningen till Kvarnagårdens vattenverk över Holmagärde industriområde är genomfört. Andra exempel är nya serviser på Otto Torells gata och en större sanering i samband med utbyggnad av ”Tuben” samt sanering av en VA-ledning i Tofta. Man har också renoverat dagvattenledningar i Tvååker för att minska risken för översvämningar 

Exploateringsprojektet Hansegård/Gröningagård i östra Trönninge har fått en ny spillvattenpumpstation under 2019 och VA och gator har färdigställts. En större dagvattendamm tar nu emot vatten från huvuddelen av området och en mindre torr damm finns för utjämning av dagvattenflödet. 

I Stämmet har man under 2019 påbörjat byggnationen av etapp C, D och E. Dessa etapper kommer att färdigställas under år 2020 och bedömningen är att drygt 80 fastigheter har möjlighet att anslutas till det allmänna va-systemet till våren/sommaren. För den återstående etapp F pågår detaljprojektering samt inhämtande av nödvändiga tillstånd från myndigheter och markägare. Arkeologiska undersökningar har utförts och lantmäteriet har påbörjat förrättningsarbete. 

Bostadsområdet i Bläshammar har fått nya VA-ledningar och en ny dagvattendamm har anlagts. Slutbesiktning sker i maj 2020. 

Inom Västerport kommer VIVAB ha omfattande insatser med flytt av spillvattenpumpstation, flytt av dagvattenledningar, komplettering med dagvattenpumpstation samt nyförläggning av ledningsnät till boende i området. Under 2019 har projektering och framtagning av förfrågningsunderlag pågått tillsammans med Hamn- och gatuförvaltningen. Ledningsarbete i Östra Hamnvägen påbörjades som en separat entreprenad i november och beräknas var klar före sommaren 2020.  

Norra Ring har fått en ny dricksvattenledning från Kvarnagårdens vattenverk till Lindhov och Bläshammar samt en ny spilledning från Trönninge skola till Lindhov och Bläshammar. En ny ventilkammare på Kvarnagården har installerats med utrustning för att kunna mäta utgående flöden på våra största ledningar. 95% av arbetet blev klart under 2019. Slutlig inkoppling sker mars 2020. 

För återvinning- och avfall har man på återvinningscentralen i Veddige fått en ny personalbyggnad med återbruk och fraktionerna ris, kompost och fyllnadsmaterial har fått ny placering. En översyn av dagvattnet på området har genomförts och nya grindar samt anpassad belysning har satts upp.  

I Västerport har man under 2019 påbörjat projektering och underlag för installation av verksamhetens första sopsugsanläggning.

FAVRAB

2019 års investeringsutfall i Falkenberg uppgår till 97 mnkr. Under året har stora insatser genomförts för att förbättra och effektivisera anläggningar och ledningar runt om i kommunen. Inom VA har utredningar och geofysiska mätningar inför placering av nya infiltrationsbäddar och ny uttagsbrunn genomförts för Kärrebergs vattenverk. Provdrift av Biofilter inför val av process för rening av råvatten/dricksvatten har även utförts under 2019. 

Utbyggnaden av Ullareds vattenverk med en ny produktionslinje och en ny lågreservoar på 100 m3 har fortgått och upphandling av tillbyggnad av vattenverket genomfördes 2019 med byggstart i september. Stommen är rest och arbetet i byggnaden påbörjat. Beräknad produktionsstart är midsommar 2020. 

På Smedjeholms avloppsreningsverk har arbetet med renoveringen av kemiskt och biologiskt reningssteg flutit på bra och cirka 80 % av projektet är genomfört under 2019. Man har även bytt luftarsystem och ställverk på anläggningen installerat ny värme och ventilation i kemstegsbyggnaden. Beräknat slutförande är kvartal 1 2020. Även slamvärmeväxlare har bytts under året. Detta ger högre nyttjandegrad och flexiblare användning av rötkamrarna. I projektets slutskede gick entreprenören i konkurs men genom bra leverantörer och driftig och engagerad personal kunde projektet slutföras och vara i full drift innan semesterperioden startade. 

Saneringar och reliningar av ledningsnätet har utförts, vilket ökar ledningsnätets livslängd. Etapp 2 har påbörjats på Näset i Skrea och omläggning av ledningar har gjorts i samband med ombyggnation av Långavekaskolan i Glommen. Ledningar i Danska vägen i Ullared har bytts i samarbete med Eon. Vi har problem med in-läckage på spillvattenledningarna i Vessigebro, och där har man under 2019 renoverat 1000 meter ledning.  

Exlpoateringsprojektet i Vinberg 1:3 slutfördes under 2019 och det ca 53 ha stora området har nu fått fyra nya dagvattendammar och de två befintliga huvudvattenledningarna har ersatts med en ny ledning. 

Utbyggnad av dricks- och spillvatten till 40 fastigheter i Eftra by har fortsatt under året. Spillvattenutbyggnaden sker med LTA-system, lätt trycksatt avlopp. VA-anläggningen byggdes ut under våren 2019 med ledningar från Långasand till Eftra by. Under senhösten 2019 har fastighetsägarna börjat ansluta sig till den utbyggda anläggningen. 

För återvinning- och avfall har investeringen i Gödastorp fortlöpt. En ny omlastningsstation för restavfall ska ersätta nuvarande verksamhet i Torsholm. Samtidigt installeras en förbehandlingsanläggning som omvandlar matavfall till slurry som därefter ger biogas vid behandling i en biogasanläggning. Under 2019 har upphandling genomförts och byggstart var i november. Anläggningen beräknas vara klar sensommaren 2020. Nyckeltal Återvinning och avfall


Hushållsavfallsmängderna minskar i Varberg och Falkenberg, både totalt och per invånare (sen nedan) mot tidigare år. Vi arbetar långsiktigt med en förhoppning om  att öka återvinning och återbruk samt en fortsatt god sortering av vårt avfall. 


Nils Holgersson är en oberoende granskning av bland annat Sveriges kommuners avfallsavgifter. Nyckeltalet redovisar vad en lägenhetskund betalar i avgift (kronor) i Varberg och Falkenberg i förhållande till bostadsyta och år. 


ÅVC är en förkortning på återvinningscentral och diagrammet visar insamlade mängder  av utvalda fraktioner i ton. Insamlade mängder för år 2019 är likvärdiga mot föregående år i Falkenbergs kommun och något lägre i Varberg. 
Nyckeltal  Vatten och avlopp


Årsvariationen beror på att tjäle och tjällossning i marken vilket kan orsaka mer eller mindre vattenläckor när rören flyttar på sig i marken. Avloppsstopp varierar på grund av variationer i nederbörd samt underhållsspolningar av spillvattennätet. 


Avvikelser i producerad och såld vattenmängd beror huvudsakligen på vattenläckor och  läckage på ledningsnätet. 


Förbrukat dricksvatten ger upphov till ungefär motsvarande mängd spillvatten när det sker inläckage av regn- och grundvatten rubbas balansen mellan dessa och mängden tillskottsvatten ökar. 


VIVAB arbetar konstant med en förnyelse av ledningsnätet liksom utbyggnad av nya ledningar. Behovet av förnyelse är stort på grund av att stora delar av VA-nätet byggdes ut på 60- och 70-talet. 


VA-verksamheten är en energiintensiv verksamhet då stora mängder av våra flöden behöver pumpas. På grund av tillskottsvatten (inläckage av regn- och grundvatten) varierar även energimängden för avloppsrening per kubikmeter. 


Diagrammet visar en årlig avgift för typhus A (enbostadshus t ex villa) ansluten till vatten, spill och dagvatten med en årlig förbrukning på 150 kubikmeter. Typhus B avser ett flerbostadshus med 15 lägenheter med en samlad årsförbrukning på 2 000 kubikmeter.