Fokus på minskad miljöpåverkan

Under 2019 har VIVAB lagt mycket fokus på bräddningar*, dels genom att undersöka hur mycket våra pumpstationer bräddar dels var det orenade avloppsvattnet gör mest skada. Vid kraftigt regn eller mycket nederbörd på kort tid kan vattenledningarna bli överfulla. Då riskerar vattnet att rinna baklänges i ledningarna och översvämma källare och gator. För att undvika detta bräddas ledningarna.

Bräddning är vanligare i kombinerade ledningssystem där dagvatten (regnvatten) och spillvatten (avloppsvatten) samlas i en ledning. Kombinerade ledningar byggs inte längre och de som finns byggs successivt om, detta för att minska belastningen på ledningsnät och reningsverk och därmed minska bräddning.

VIVAB:s bräddningsarbete 2019
Vi har påbörjat arbetet med att märka ut våra utloppspunkter så att allmänheten kan kontakta oss vid en bräddning. Det kan vara så att våra larm slagits ut och att datorn visar att allt står rätt till vid pumpstationen.

En omvärldsbevakning har gjorts där vi kontaktat i stort sett alla kommuner och VA-bolag i Sverige och frågat vem som är deras kontaktperson i frågan om bräddningar samt vad de gör för att minska påverkan från utsläpp av orenat avloppsvatten. Vi har riskklassificerat pumpstationer och därmed identifierat de pumpstationer som bräddar mest och var bräddningar har störst påverkan. På det här sättet kan vi prioritera åtgärder på ledningsnät och pumpstationer bättre.

Bidrag för att utreda bräddningar
VIVAB och Falkenbergs kommun har fått ett LOVA-bidrag på 800 000 kr från Länsstyrelsen för att påbörja arbetet med att mäta bräddade volymer och analysera innehållet. På sikt ska arbetet leda till minskad miljöpåverkan från bräddningar. Totalt beräknas hela projektet kosta 1 000 000 kr inklusive egenfinansiering.

Framtida utmaningar
Alla ledningar och anläggningar i ett ledningsnät börjar gå sönder efter en viss tid eller bli så svaga att rötter kan tränga in. Anläggningens ålder korrelerar med antalet skador och när det blir hål på ledningar kan grundvatten eller annat vatten börja tränga in i ledningarna. Detta vatten kallas tillskottsvatten och skapar en så kallad ”hydrologisk belastning” i våra ledningar. Tillskottsvatten är ett ökande problem och våra ledningar blir äldre, samtidigt som vi expanderar ledningsnätet vilket ger en längre förnyelsetakt. Att göra långsiktiga kostnadseffektiva investeringar är en stor utmaning som VIVAB ständigt står inför.

Vid skyfall eller ihållande regn är det vanligt att ledningsnätet inte klarar av dessa mängder av tillskottsvatten och för att inte vattnet ska fylla igen systemet uppströms och skapa översvämningar, töms det istället ut i vad vi kallar bräddutlopp. Bräddutloppen fungerar som avlastningspunkter för ledningssystemet och aktiveras endast när ledningsnätet inte kan ta emot mer vatten eller när pumparna i pumpstationerna inte klarar av att pumpa bort allt vatten. Det som kommer ut ur bräddavloppet är oftast avloppsvatten som är utspätt med regnvatten i hög grad eftersom vi nästan alltid har en viss mängd tillskottsvatten i ledningarna (även i de ledningar som är helt fria från skador).

Åtgärder
Våra främsta åtgärder för att undvika bräddningar är saneringsarbete av äldre ledningar för att minska mängden tillskottsvatten, att hålla pumpstationerna i ett så bra skick som möjligt och att sätta in reservsystem där det mottagande vattnet är som känsligast.

I november 2019 anordnades en utbildning kring flödesmätning och en stor del av utbildningen lades på mätning av bräddade volymer och hur detta kunde göras på bästa sätt.


* Bräddning är ett tillfälligt utsläpp av avloppsvatten till följd av att ledningsnät eller reningsverk är överbelastat.