Kreativitet
Vi hittar kreativa lösningar för att göra det enkelt för alla att vara miljösmarta i vardagen. För att lyckas med detta tar vi tillvara på, uppmuntrar till och testar nya möjligheter och idéer.
Delaktighet
Tillsammans med våra kunder skapar vi enkla och miljösmarta lösningar. Kunderna påverkar och ser sin del i det gemensamma miljöarbetet. Vi tar aktivt hand om idéer och förslag.
Samarbete
Inom VIVAB hjälps vi åt för att underlätta varandras arbete i vardagen. Tillsammans med ägarkommunerna skapar vi förutsättningar för att kunna erbjuda långsiktiga lösningar som bidrar till en miljösmart vardag. Vi utvecklas också för att uppnå visionen genom samarbete och utbyte av erfarenheter med andra organisationer.
Lyhördhet
Vi är lyhörda och tar intryck av vår omvärld och våra intressenter i arbetet med att underlätta en miljösmart vardag.

VD har ordet 

Ordförande har ordet

VIVAB:s nya styrelse

VIVAB:s styrelse utgörs av ledamöterna i våra anläggningsbolag, fem stycken från Varberg Vatten AB och fem stycken från FAVRAB. Efter bolagsstämman 2019 fick VIVAB en ny styrelse med sex nya ledamöter, av totalt tio.

Mediaåret 2019

Under 2019 har VIVAB nämnts i media mer än 60 gånger. Nyheterna har varierat i storlek med allt från kortare notiser till längre reportage om vatten och avlopp, återvinning och avfall samt pågående projekt.

Sponsrade evenemang 2019

VIVAB:s samarbeten inom sponsring ska bidra till att skapa en förenklad miljösmart vardag för invånare och kunder i Varbergs och Falkenbergs kommuner. VIVAB samarbetar i huvudsak med lokala aktörer som bedriver en samhällsnyttig verksamhet och med utgångspunkt är att sponsra med våra egna produkter och tjänster.

Vattensituationen 2019

I Sverige är vi vana vid god tillgång till dricksvatten, men vattentillgången är inget vi kan ta för givet och situationen har förändrats över tiden. Vi dricker "samma vatten" som dinosaurierna drack och det vatten som vi använder i dag är ett lån från kommande generationer. Jordens vatten varken ökar eller minskar. Det lånas, används och återförs till vattnets eviga kretslopp.

Läkemedelsrening

VIVAB har utfört en förstudie av läkemedelsrening under året. 2018 beviljades VIVAB ett bidragsstöd på 2,2 miljoner från Naturvårdsverket för att utföra en förstudie av läkemedelsrening och andra mikroföroreningar vid Ullareds avloppsreningsverk (ARV) och för att göra en riskbedömning av föroreningarnas påverkan på mottagande vattendrag (så kallad recipient).

Fokus på minskad miljöpåverkan

Under 2019 har VIVAB lagt mycket fokus på bräddningar*, dels genom att undersöka hur mycket våra pumpstationer bräddar dels var det orenade avloppsvattnet gör mest skada. Vid kraftigt regn eller mycket nederbörd på kort tid kan vattenledningarna bli överfulla. Då riskerar vattnet att rinna baklänges i ledningarna och översvämma källare och gator. För att undvika detta bräddas ledningarna.

VIVAB som samhällsbyggare

Det händer mycket i både Varbergs och Falkenbergs kommuner. Kommunerna växer vilket kräver en ökad kapacitet på ledningsnätet för dag-, dricks-, och avloppsvatten. Befolkningsmängden ökar och förväntas göra så även i framtiden. Nya bostadsområden byggs och våra städer förtätas, vilket ställer större krav på våra VA-anläggningar bland annat genom att kapaciteten i våra anläggningar och ledningsnät behöver öka. När mark ska exploateras behöver VIVAB vara först på plats för att förbereda VA-ledningar till kommande fastigheter och verksamheter.

Information minskade det brännbara hushållsavfallet

Så mycket som 7 till 10% minskade villahushållen sitt brännbara avfall efter ett avfallsminskningsprojekt som VIVAB deltog i under 2019. Under perioden mars till oktober har villahushåll i Varbergs kommun fått brev där de ser sina egna avfallsvikter i jämförelse med andra hushåll i närområdet. Projektet genomfördes av forskare på Göteborgs universitet och forskningsinstitutet Ratio i nära samarbete med Varbergs och Partilles kommuner. 

Matavfallspåsen används till frukt och grönt i butik

I juni testade VIVAB, tillsammans med Ica Kvantum i Varberg, matavfallspåsar istället för plastpåsar till frukt och grönt. 

Gör det inte svårare än vad det är!

I februari lanserades kampanjen Gör det inte svårare än vad det är! som är ett samarbete mellan kommuner, avfallsbolag och fastighetsbolag i Västra Götalandsregionen och Skåne tillsammans med Avfall Sverige. Kampanjens syfte är att öka insamlingen av matavfall som omvandlas till biogas och biogödsel. 
           

Ombyggnad på Veddiges återvinningscentral

I september påbörjades arbetet med ombyggnation av Veddiges återvinningscentral i Varbergs kommun.

Storpantarautomat till Varberg och Falkenberg

Under året fick återvinningscentralerna Holmagärde i Varberg och Sandladan i Falkenberg storpantarautomaten Pantamera Express.

Jobba hos oss!

Det finns en stor variation av yrkesområden inom VIVAB och våra medarbetarundersökningar visar att trivseln är hög. VIVAB har ungefär 190 anställda, alla specialister på sitt område. Här möter du några av våra medarbetare. 

Ökad kunskap och stärkt gemenskap

I år firade VIVAB 10 år och i samband med detta ordnades en rundtur på våra anläggningar i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Syftet med rundturen var att belysa hela vår verksamhet för våra anställda. Dagen var även ett tillfälle att stärka gemenskapen då vi har olika arbetsuppgifter och arbetsområden och är placerade på olika anläggningar i våra kommuner.

VIVAB:s moderna plattform och arbetssätt

VIVAB arbetar ständigt med att förenkla och förbättra våra arbetssätt. En del i det är vårt projekt Digital Arbetsplats som realiserades i sin helhet under 2019.

Personalbokslut

VIVAB ökade antal anställda med åtta personer sedan december 2018. Vi har haft en större rörlighet inom VIVAB där vi ser mycket positivt på att kunna erbjuda vår redan anställda personal tillfälle att byta eller prova på andra tjänster inom VIVAB.

Ekonomi och nyckeltal

En stor fråga under året har varit fortsatta diskussioner finansiering. Inte konstigt med anseende på att flertalet VA-aktörer i Sverige står inför stora utmaningar, både kopplat till förnyelse, kapacitetsökning och klimatpåverkande arbete. Under året presenterade VIVAB en längre ekonomisk plan kopplat till våra bolags investeringar. Vi gör alla vårt bästa för att skapa oss en verklighetstrogen och sund bild över bolagets investeringsbehov i ett tioårsperspektiv.