Förbehandling av matavfall för biogas i Gödastorp får stöd av Naturvårdsverket

I slutet av året blev det klart att VIVAB:s planer på att bygga en förbehandlingsanläggning i Gödastorp för biogasproduktion av matavfall får stöd av Naturvårdsverket. Det innebär att om projektet genomförs tilldelas det nästan 7,5 miljoner kronor inom ramen för Klimatklivet, ett statligt investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid.

Förbehandlingsanläggningen planeras att uppföras i direkt anslutning till Falkenbergs Biogas anläggning i Gödastorp, som redan nu producerar biogas. Med en förbehandlingsanläggning på plats skulle falkenbergarnas och varbergarnas matavfall kunna användas direkt för lokal produktion av biogas och biogödsel istället för att, som i nuläget, köras med tunga lastbilstransporter till en biogasanläggning i Jönköping.

Vi på VIVAB tycker självklart att det är mycket glädjande att Naturvårdsverket och Länsstyrelsen ser klimatfördelarna i förbehandlingsanläggningen men det återstår en miljöprövning och en godkänd detaljplan innan den kan bli verklighet.

Den klimatvinst som uppförandet av anläggningen skulle innebära är framförallt att det ökar tillgången av lokalt producerad biogas för användning som fordonsbränsle i Falkenbergs och Varbergs kommuner. Till detta läggs också minskade utsläpp när de långa transporterna till en annan biogasanläggning upphör. Totalt skulle det innebära en minskning med 2 820 ton koldioxidutsläpp per år. Biogödseln som är en biprodukt av gasproduktionen kan dessutom användas lokalt som ett ekologiskt alternativ till konstgödsel.

VIVAB planerar även att förlägga en omlastningsstation för brännbart avfall i samma lokaler som förbehandlingsanläggningen för matavfall. I nuläget sker denna omlastning i en lokal i Torsholm med ett tillfälligt tillstånd som skulle löpt ut 31 mars 2018. Nu har Länsstyrelsen dock beslutat att förlänga det tillfälliga tillståndet till slutet av 2019, vilket innebär att man vid slutet av 2019 skulle kunna flytta omlastningsverksamheten till en färdig anläggning i Gödastorp.

Mer information om Klimatklivet på www.naturvardsverket.se

Bild: Illustration från Sweco

"