Spännande arkeologiska fynd

När VIVAB planerar ledningsarbeten på orörda områden måste någon form av arkeologisk förundersökning göras. Detta för att finna dolda fornlämningar under mark som kan beröras av den planerade exploateringen. I många fall leder det till att det inte finns något intresse för ytterligare undersökningar, men ibland blir det en arkeologisk lyckoträff!

Den arkeologiska utredningen som gjordes i samband med en planerad vattenledning mellan Långasand och Eftra by, en sträcka på drygt 3,8 kilometer, fann sex ytor som innehöll fornlämningar av boplatskaraktär. Utgrävningen i Eftra resulterade i rikliga fynd med eldstäder, stolphål, keramik och boplatsanläggningar. Totalt påträffades 159 anläggningar av förhistorisk karaktär som kunde kopplas till neolitisk tid även kallad Bondestenåldern omkring 4000–1800 f.Kr men också till yngre bronsåldern (1100–500 f.Kr).

Fornlämningen som hittades i den arkeologiska utredningen i Stafsinge utgjordes av en boplats med arkeologiska lämningar från slutet av Bondestenåldern (2400–1800 f.Kr), bronsåldern (1800–500 f.Kr) och förromersk järnålder (500 f.Kr–år 0). Undersökningsytan uppgick till ca 30 000 kvadratmeter där bland annat anläggningsstrukturer till ca tjugo huslämningar och 391 eldstäder påträffades. Från det äldsta tidsskedet, slutet av Bondestenåldern, fanns tre långhus med fynd av keramik. I mellersta delen av undersökningsområdet dokumenterades lämningar efter en hydda eller vindskydd från Bondestenåldern. Det undersökta området på 30 000 kvadratmeter har brukats och återbrukats för bosättningar under 2500 år.

”Höga höjder är populära både för bronsåldersmänniskor och för placering av vattentorn”

På en kulle i västra delen av Stafsinge har en grav i form av en rund stensättning anlagts. I en handgrävd provgrop upptäcktes en gravmonumentskonstruktion, fynd av brända ben, keramik, slagen kvarts, slipad sten, bearbetad flinta och järnslagg. Med stor sannolikhet finns det ytterligare gravar dolda under mark i alla väderstreck nedanför stensättningen.

Bastekullen i Träslöv i Varbergs kommun kommer under de kommande åren att få ett nytt vattentorn byggt på platsen, även här har arkeologiska förundersökningar pågått under 2017. Både kullen och omgivningarna är rika på fornlämningar. Två bronsåldersgravar finns placerade på västra respektive östra sidan av kullen. Den östra bronsåldersgraven är den mest värdefulla men kommer på grund av vattentornet att slutundersökas och tas bort. Berghällarna har tydliga spår efter senaste istiden och cirka 800 meter nordost om Bastekullen ligger Korsgata gravfält.

De kulturhistoriska lämningarna från äldre bronsåldern har högt vetenskapligt värde. Länsstyrelsen hade inte godkänt att ta bort lämningen om det inte vore för att det kommande vattentornet har ett stort allmänintresse. Som antikvarien säger ”höga höjder är populära både för bronsåldersmänniskor och för placering av vattentorn”.

"