Förenklad miljösmart vardag

VIVAB ansvarar för att de som bor och arbetar i Varbergs och Falkenbergs kommuner har tillgång till friskt, rent och gott vatten i kranen. Vi ansvarar för ledningsnätet och reningsverken och tar även hand om avfallet, både hushållsavfallet och det som lämnas på bemannade återvinningscentraler.

Vår vision är Förenklad miljösmart vardag, vilket innebär att våra tjänster ska förenkla vardagen för våra kunder och bidra till att minska deras miljöpåverkan.

Kreativitet

Vi hittar kreativa lösningar för att göra det enkelt för alla att vara miljösmarta i vardagen. För att lyckas med detta tar vi tillvara på, uppmuntrar till och testar nya möjligheter och idéer.

Delaktighet

Tillsammans med våra kunder skapar vi enkla och miljösmarta lösningar. Kunderna påverkar och ser sin del i det gemensamma miljöarbetet. Vi tar aktivt hand om idéer och förslag.

Samarbete

Vi hjälps åt för att underlätta varandras arbete i vardagen. Tillsammans med ägarkommunerna skapar vi förutsättningar för att kunna erbjuda långsiktiga lösningar som bidrar till en miljösmart vardag. Vi utvecklas också för att uppnå visionen genom samarbete och utbyte av erfarenheter med andra organisationer.

Lyhördhet

Vi är lyhörda och tar intryck av vår omvärld och våra intressenter i arbetet med att underlätta en miljösmart vardag.

Utdrag ur VIVAB:s verksamhetspolicyy 
Vår verksamhetspolicy talar om vad vi står för och hur vi ska agera i frågor som berör kvalitet, arbetsmiljö och yttre miljö, både för oss själva och våra partners och leverantörer:

VIVAB:s uppdrag är att förse boende och verksamheter i Varberg och Falkenberg med hållbara vatten- och avfallstjänster. Våra tjänster ska förenkla vardagen för våra kunder och bidra till att minska deras miljöpåverkan.

Vår verksamhet ska vara hållbar, både på kort och på lång sikt.  VIVAB är en trygg och säker arbetsplats där alla ges möjlighet till delaktighet och kompetensutveckling.  För att skydda miljön strävar vi efter hållbar resursanvändning och förebygger utsläpp.
Vi deltar aktivt i samhällsbyggnadsprocessen och bidrar med hållbara lösningar för att utveckla samhället i en miljömässigt positiv riktning.

VIVAB
Redan 2004 tecknade gatunämnden i Varbergs kommun och Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB, ett samarbetsavtal inom VA- och renhållningsverksamheterna för att dra lärdom av varandras kunskaper avseende ekonomi, teknik, effektivitet, miljö och säkerhet. Från den 1 januari 2009 driver vi verksamheten i ett gemensamt aktiebolag – Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB. I styrelsen sitter tio personer, fem från vardera kommun, samt representanter för de anställda. 

Anläggningarna ägs av respektive kommun genom anläggningsbolag, Varberg Vatten AB och FAVRAB. Driften sköts sedan gemensamt av VIVAB. Respektive kommun beslutar om sina anläggningar, taxor med mera.

Certifieringar
VIVAB är certifierade för miljö, arbetsmiljö och kvalitet enligt ISO 9001, OHSAS 18001 och ISO 14001.
Det betyder att vi arbetar för att ständigt förbättra vår verksamhet för att uppnå minskad miljöbelastning, säker arbetsmiljö och med kunden i fokus.

"