Innovativ utveckling vid Kvarnagårdens vattenverk

VIVAB:s ambition är att alltid ligga i framkant när det gäller teknikutveckling och miljösmarta lösningar. Ett gott exempel är vår ultrafilteranläggning på Kvarnagårdens vattenverk i Varberg, en teknik som är så modern att den än så länge inte används någon annanstans i Sverige.

Ultrafiltertekniken i kombination med fällning innebär även att mängden organiskt material i vattnet minskar vilket ger oss ett ofärgat dricksvatten. Genom att tillsätta fällningskemikalier till vattnet klumpar det organiska materialet ihop sig och bildar små flockar. När vattnet sedan passerar genom ultrafiltermembranet fångas flockarna upp och avlägsnas från vattnet. Membranet, som består av tusentals små plaströr, förhindrar att sjukdomsframkallande mikroorganismer sprider sig till dricksvattnet. Vattnet pressas genom hål i plaströrens väggar. Hålen är mindre än mikroorganismerna som därmed inte kan passera utan avskiljs från vattnet.

I slutet av 2016 togs den nya beredningsprocessen med ultrafiltermembran i drift, och efter ett halvår av injustering och provtagning invigdes den nya anläggningen i september 2017. Ultrafiltermembranet är en av två mikrobiologiska barriärer som säkerställer dricksvattenkvaliteten i Varberg oavsett framtida klimatförändringar.

Vattenreningsprocessen och dess beredningssteg
Kvarnagårdens råvatten består av ca 80 % ytvatten från sjön Stora Neden och 20 % grundvatten. Från råvattenintaget i sjön tar det ungefär ett dygn tills dess att vattnet pumpas ut som färdigt dricksvatten till konsumenterna. Råvattnet går i en 20 km lång ledning in till vattenverket. När råvattnet kommer in till verket passerar det först genom en turbin som förser vattenverket med en viss elproduktion.

Snabbfilter

Snabbfiltren består av sandfilter som renar vattnet från större partiklar.

Lågvattenreservoar 1

I den första reservoaren samlas vattnet upp innan det pumpas vidare till nästa beredningssteg.

Direktfällning

Fällningskemikalier (PAC) doseras för att avskilja det mycket fina organiska material som finns i råvattnet. Det är detta material som kan göra att vattnet ser gult ut.

UF-membran

Vattnet filtreras sedan genom ultrafiltermembranen där mikroorganismer och organiskt material avskiljs. Detta är den första mikrobiologiska barriären.

Alkalisering

Det filtrerade vattnet går vidare till alkaliseringen där kalk och koldioxid tillsätts för att höja vattnets pH och buffertförmåga.

Lågvattenreservoarer

Reservoarerna fungerar som utjämningsmagasin innan vattnet pumpas vidare.

UV-ljus

Vattnet bestrålas med UV-ljus som förhindrar att mikroorganismerna fortplantar sig. Detta är den andra mikrobiologiska barriären.

Kloramin

Innan vattnet pumpas ut på ledningsnätet tillsätts kloramin för att motverka att bakterier börjar växa i ledningsnätet.

Invigningen av den nya anläggningen i september 2017

Närmare 50 000 personer i Varbergs kommun får sitt dricksvatten från Kvarnagårdens vattenverk. Vattnet renas i flera steg till ett rent, friskt och gott dricksvatten av högsta kvalitet.

Kvarnagårdens vattenverk togs i bruk 1899 och har haft stor betydelse för stadens utveckling. Genom att bygga ett vattenverk vid Kvarnagården kunde man erbjuda invånarna ett ”godt, mjukt och välsmakande” vatten. Byggnationen av vattenverket säkrade även tillgången på vatten för stadens brandkår och gjorde det möjligt för fabriker och industrier att etablera sig.
Idag är Kvarnagården fortfarande Varbergs kommuns största vattenverk. Varje dag produceras 15.000 kubikmeter dricksvatten på Kvarnagården. Från vattenverket pumpas vattnet via det 55 mil långa ledningsnätet till konsumenterna. På ledningsnätet finns även vattentorn som säkerställer en konstant tillgång på dricksvatten och ett jämnt vattentryck.

"