Ekonomi och nyckeltal

Vatten som valfråga 2018 har skanderats ut och visst finns behov av att både diskutera, debattera och synliggöra de utmaningar VA-Sverige står inför när det kommer till långsiktigt hållbara vatten- och avloppssystem. Under året släppte även vår branschorganisation, Svenskt Vatten, en rapport med rubriken “VA-taxorna behöver fördubblas kommande 20 år”. Frågeställningarna ovan hänger så klart ihop där en förnyelse av både ledningar och anläggningar behöver finansieras, högst troligt genom ökad VA-taxa.

Både Varberg och Falkenberg är två expansiva kommuner som vill och planerar att växa invånarantalsmässigt. Förutom en hög nybyggnadstakt så återfinns även en rad så kallade omvandlingsområden, som har eller planeras konverteras från mindre sommarbostäder till åretruntbostäder med ökad efterfråga på våra tjänster. Dessa utmaningar tillsammans med en hög grad av nödvändig förnyelse av våra anläggningar medför en omfattande investeringsplan och en medveten satsning på vårat viktigast livsmedel tillsammans med en effektiv och miljövänlig rening av spillvatten.

Även inom avfallsverksamheten så förnyas verksamheten. Spaden är i marken för en ny återvinningscentral i Varberg, en toppmodern anläggning i syfte att bland annat främja återvinning och återbruk. Under året har även spännande diskussioner förts om sopsugsanläggningar, ett för vår verksamhet, nytt sätt att samla in avfall som kan bli aktuellt i nya bostadsområden framgent.

Den finansiella situationen är sig lik mot föregående år. Övervägande andel av våra investeringar finansieras genom lån och med dagens rekordlåga ränta är det gynnsamt för vår verksamhet ur ett räntekostnadsperspektiv. Med ökade investeringar tillsammans med en ökad ränta kommer kapitalkostnaderna påverkas i stor omfattning och är naturligtvis något som vi budgeterar med i våra långsiktiga planer.

 


Våra kärnverksamheters resultat i våra anläggningsbolag; Varberg vatten och FAVRAB gör för året alla ett underskott, visserligen huvudsakligen planerade underskott. Ett planerat underskott, eller ett negativt resultat, är följden av tidigare års överskott som vi enligt lag (självkostnadsprincipen) skall reglera mot respektive kollektiv. Vi har uppnått vår målsättning vilket givetvis är glädjande och positivt. I vissa fall har dock underskottet blivit större än förväntat. Även det kan vara positivt om man exempelvis medvetet satsar på ett utökat underhåll eller valt en högre förnyelsetakt. VIVAB redovisar som brukligt ett nollresultat efter reglering av resultat mot anläggningsbolagen. Bolagets externa verksamhet gör ett positivt resultat på ca 0,8 mnkr.

Bolagens finansnetto, främst i form av räntekostnader, är generellt lägre än budgeterat. Anledningen är främst fortsatt låga och gynnsamma räntenivåer tillsammans med uteblivna planerade nylån.

Vatten & Avlopp
Intäkterna är generellt i nivå med det som planerades för 2017. Brukningsavgifterna är något lägre. Anledningen är främst kopplade till rörliga brukningsavgifter där vår uppmaning med att spara på vattnet gett effekt både utifrån producerad och debiterad volym. Fakturerade och resultatförda anslutningsavgifter är något högre än budget för året.

VA verksamheten är svårplanerad, läckor på ledningsnätet uppstår och maskinutrustning i våra anläggningar går sönder och behöver repareras eller bytas ut. Att resultatet blir precis som man planerat eller budgeterat är en utopi. Sett över tid är dock vår målsättning att vi bättre skall kunna planera vår verksamhet även ekonomiskt. Årets VA-kostnader är generellt något högre än planerat och avser främst ökade renoveringar och reparationer kopplade till arbetsmiljöåtgärder baserade på riskanalyser som genomförts av våra anläggningar.

Återvinning & Avfall
Intäkterna för verksamheten kommer huvudsakligen från fastighetsrenhållningen som för period är något högre i förhållande till budget liksom att skrotpris på metall som vanligt har varierat under året men varit gynnsamt i förhållande till det som planerades för 2017.

Verksamhetens kostnader består främst i entreprenadersättning för den fastighetsnära insamlingen samt bemanning och hanteringskostnad av avfall från återvinningscentralerna. Kostnaderna är generellt högre för verksamheten på grund av att fler tömningar av kärl utförts tillsammans med ej budgeterade kostnadsökningar för ett par återvinningsfraktioner.

Varberg Vatten
Under 2017 har bolaget, liksom tidigare år, investerat omfattande inom VA-verksamheten. Stora delar av utfallet avser färdigställande av Norra kuststammen, vår 18 kilometer långa “avlopps-motorväg” som möjliggöra en fortsatt exploatering utmed norra kusten i Varberg.

Beredningen av Kvarnagårdens dricksvatten med nytt ultrafilter blev färdigställt under året och invigning hölls den 13 september. Den nya tekniken gör bland annat att vi får ett klarare dricksvatten.

Återvinningscentralen på Östra Holmagärde har ett utfall på 22 mnkr för 2017. Utgifterna hänför sig främst till markköp och markarbete. Byggnationen påbörjades i september 2017 och beräknas vara klar i november 2018.

Reinvesteringar på ledningsnätet, såsom saneringar och reliningar samt inkoppling på överföringsledningar, har lett till att flera områden runt om i kommunen har fått förlängda och förbättrade förutsättningar på VA-nätet.

FAVRAB
Bolaget investeringar avser främst en fortsatt hög reinvestering och förnyelse av ledningsnätet. I Stafsinge har stora spill-, dricks- samt dagvattenledningar gjorts klara för att möjliggöra försäljning av kommunala tomter i området. 

Exploateringstaken i kommunen är, liksom tidigare år, hög med ett flertal både startade, pågående och avslutade bostads- och verksamhetsområden avseende nytt VA.

På Kärrebergs vattenverk har UV-installationen blivit klar och verket har nu en mikrobiologisk barriär som uppfyller kraven för antal barriärer i förhållande till råvattentäkt.

Hushållsavfallsmängderna minskar både totalt och per invånare mot tidigare år vilket naturligtvis är glädjande. Vi arbetar långsiktigt med en förhoppning om att öka återvinning och återbruk samt en fortsatt god sortering av vårt avfall.

ÅVC är en förkortning på återvinningscentral och diagrammet visar insamlade mängder av utvalda fraktioner i ton. Generellt ökar insamlingen i båda kommuner vilket främst är hänförbart till en ökad befolkningsmängd.


Inför 2017 sänktes den fasta grundavgiften i Falkenberg med 15%. Avgiften i Varberg har varit konstant de senaste åren.

Nils Holgersson är en oberoende granskning av bland annat Sveriges kommuner avfallsavgifter. Nyckeltalet redovisar vad en lägenhetskund betalar i avgift (kronor) i Varberg och Falkenberg i förhållande till bostadsyta och år.


 I

I

I

I

I

I

I
Diagrammet visar en årlig avgift för typhus A ( Enbostadshus ex. Villa) ansluten till vatten-, spill- och dagvatten med en årlig förbrukning på 150 kubikmeter. Typhus B avser ett flerbostadshus med 15 lägenheter med en samlad årsförbukning på 2 000 kubikmeter.

I Varberg har avgiften och VA avgiften de senaste åren ökat. Främst beroende på de omfattande investeringar som görs.

"