Bidrag till VA-projekt

Under 2020 har vi genomfört flera VA-projekt som fått olika bidrag. I Åkulla fick vi bidrag för att utreda möjligheterna för att rena avloppsvatten till tekniskt- eller dricksvatten. Vid Bergagårds pumpstation genomförs ett projekt för att minska förorenings- och näringsbelastningen som uppkommer i samband med bräddningar. Vi tittade även närmare på att minska utsläppen av mikroplaster och andra dagvattenföroreningar i vattenmiljöer. 

Rening av avloppsvatten till tekniskt- eller dricksvatten

I Åkulla råder det varje år vattenbrist och nya lösningar för vattenförsörjning behövde undersökas. Blir de kommande åren varma och torra kommer det vara värdefullt att kunna leverera ett tekniskt vatten, renat avloppsvatten från reningsverket som inte är i drickskvalité. Det kan även bli viktigt att kunna bevattna området för att öka mängden grundvatten i marken, för att i sin tur kunna producera mer dricksvatten. Projektet beviljades med 409 000 kr från länsstyrelsen.

I Åkulla skulle renat avloppsvatten (tekniskt vatten) från reningsverket kunna användas som en alternativ vattenförsörjningskälla. Genom att använda vatten av icke-dricksvattenkvalitet till t ex toaletter eller bevattning undviker man de ekonomiska och miljömässiga kostnaderna för att upprätta nya vattentäkter eller transporter av vatten till olika områden. Åkulla är ett perfekt område för att utreda och möjliggöra leverans av tekniskt vatten då belastningen på reningsverket och dricksvattenanvändningen varierar kraftigt under året. Detta beror på tillfälliga aktiviteter, som till exempel tävlingar och arrangemang i Åkulla bokskog, gör att vatten måste transporteras till olika områden med tankbilar för att möta dessa tillfälliga behovsökningar.

Projektet är ett flerårigt projekt som beräknas vara klart 2023.

Bild: Reningsverket i Åkulla

Magasin för bräddvatten vid Bergagårds pumpstation

Pumpstationen i Bergagård kommer att bli den första att få ett magasin för bräddvatten (orenat vatten) vid nödutsläpp (när det blir för mycket vatten i ledningen och inte kan pumpas vidare). Det orenade vattnet magasineras och återförs till ledningsnätet när driften återgått till det normala. Lösningen förväntas bidra till minskad näringspåverkan i Vinån. Magasinet kommer att utvärderas under minst ett år efter att den tagits i drift för att titta på hur mycket näringsämnen och föroreningar som undvikits. Anläggningen beräknas vara i drift under 2022. Bidrag till magasinet har getts med 80 procent av kostnaden från länsstyrelsen i Hallands län genom statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA). Bidraget uppgår till högst 3 200 000 kronor av totalt 4 000 000 kr som projektet beräknas kosta.

Bräddberäkningar i pumpstationer

I ett annat projekt utrustas fler pumpstationer med volymberäkning så att vi får en bättre bild av var och i vilka volymer vi bräddar. Projektet har fått bidrag från länsstyrelsen i Hallands län i form av LOVA-bidrag med 800 000 kr (80 procent av beräknad totalkostnad).

Problem i ledningsnätet som leder till bräddningar.
Ett projekt om bräddningar har inletts som syftar till att vi bräddar på rätt plats. Vi försöker minska mängder bräddat vatten och styra dessa till platser där konsekvensen blir så liten som möjligt. Projektet påbörjades 2019 och pågår till 2023. Under året har Hanarps pumpstation fungerat som pilotstation där tre olika typer av bräddmätningar kommer att ske för att verifiera vilken typ av mätning som är mest kostnadseffektiv. Det är även viktigt att ta reda på hur stor avvikelse det är mellan befintlig bräddmätning och exakt mängd bräddvatten som går ut. Under 2021 kommer tre olika beräkningsmodeller för volymberäkning att finjusteras och verifieras mot varandra.

Minska utsläpp av mikroplaster och andra dagvattenföroreningar i vattenmiljöer

Naturvårdsverket beslutade om att bevilja Vivab ett bidrag på 3 150 000 kronor för att genomföra ett projekt vars syfte var att minska uppkomsten och förekomsten av skräp, mikroplaster och föroreningar som transporteras till havs- och vattenmiljöer via dagvatten och avloppsvatten. Genom att kartlägga var och från vilken typ av verksamhet man hittar det mesta skräpet och genom att testa olika filter, kassetter och fällor skulle kostnadseffektiva lösningar identifieras inom projektet.

Målet med projektet är att minska belastningen av föroreningar och mikroplaster till recipienten med 90 procent i utvalda områden. Projektet pågår till 2023 och Naturvårdsverket beslutade om att bevilja Vatten & miljö i väst AB, i form av bidrag med 3 150 000 kronor.

Koppling till Vivabs verksamhetsmål

Vivabs bidrag för VA-projekt kopplas till Vivabs verksamhetsmål "Framtida VA- och avfallshantering med smart resursanvändning och positiv klimatpåverkan" samt "Minska miljöpåverkan och möta klimatförändringarna".