Norra Ring - ledningsarbete i Varberg

I mars 2020 kunde Norra Ring – den sista etappen i Norra Kuststammen kopplas in. I och med det är dricksvattenförsörjningen för norra Varbergs kommun säkrad för många år framåt och Varberg stad har rundmatning av ledningarna för dricksvatten respektive avloppsvatten.

För Vivabs kunder innebär det att vatten och avlopp kan ledas om och orsaka minimal störning även under omfattande underhåll eller ombyggnationer av VA-nätet. Tack vare den nya ledningen kan Varberg fortsätta växa enligt kommunens utbyggnadsplaner.

Arbetet utfördes som en totalentreprenad i samverkan med Veidekke AB som entreprenör och Norconsult som projektör. Produktionen påbörjades i april 2019 och slutlig inkoppling gjordes i mars 2020 - en månad tidigare än ursprunglig planering.

Projektet har präglats av en öppenhet, gott samarbete och god kommunikation, vilket varit en förutsättning till nytänkande. När projektet avslutades kunde alla inblandade summera uppdraget som lyckat. Samverkan hade fungerat fullt ut från första dagen och projektet hade levererat i tid, enligt budget och utan personskador.

Miljö
Projektet nominerades till Veidekkes skandinaviska miljöpris 2020 med motiveringen: Projekt Norra Ring är ett utmärkt exempel på hur Veidekke och beställaren Vivab (Vatten och Miljö i Väst AB) tillsammans med projektörer, underentreprenörer och leverantörer, genom god samverkan, drivit ett projekt som avslutades i tid och enligt budget och har gjort en stor besparing i koldioxidutsläpp från produktionen genom nytänkande och fokus på miljö. Projektet har visat att det är fullt möjligt att göra skillnad, under förutsättning att samtliga projektmedlemmar besitter en god kompetens, involveras och känner delaktighet.

Så vad gjorde vi för insatser i projektet som var värda att nominera till ett miljöpris?
  • Genom återanvändning av befintliga massor vid ledningsläggning, har stora kvantiteter bergkross inte behövt köpas in. Detta har medfört besparing av transporter samt skonat miljön genom att brytning av berg i bergtäkt inte har behövt ske i någon större utsträckning för projektets räkning.
  • Genom att välja att förlägga dricksvattenledningen med hjälp av schakt genom Himleån, istället för rörbro över Himleån, har en besparing av koldioxidutsläpp kunnat göras, men även en tidsbesparing.
  • Berg gjorde det omöjligt att trycka ledningen under ån som var det första alternativet efter rörbro. För att minska påverkan på naturen gjordes grundliga geologiska undersökningar för att hitta den bästa passagen. Strax innan grävningen utfördes elfiske för att flytta fiskar från arbetsområdet. Utplacerade lekstenar dokumenterades för att åbotten kunde återställas i ursprungligt skick. Brinken stärktes upp för att hindra framtida errosioner och ny klibbal återplanterades.
  • Användandet av markduk har helt utgått, vilket även det bidragit till minskat koldioxidutsläpp.

Projektet har sammantaget sparat in utsläpp av 160 ton koldioxid (beräknat) fördelat på:
  • Återanvändning av massor jämfört med att köpa in nya massor och transportera bort befintliga massor: 92 ton
  • Ingen markduksanvändning: 2 ton
  • Schakt av ledning genom Himleån istället för projekterad rörbro: 66 ton
Intresset och engagemanget kring besparingarna som gjorts har varit stort bland projektets medlemmar och mycket lärdom har dragits hos samtliga yrkeskategorier. Härigenom har kunskap och medvetenhet ökat i samtliga involverade led i projektet.

Projektets leverantör av rör, Hallingplast (Norge), har bidragit till beräkningar vad gäller koldioxidutsläpp vid tillverkning av rören. När de hörde talas om beräkningarna, valde de att själva införa ett arbete med att sammanställa hur mycket koldioxidutsläpp rör med olika dimensioner genererar.
- Tyvärr vann inte Norra Ring Veidekkes skandinaviska miljöpris 2020, men det känns ändå bra att som projekt inte bara bidra till ett bättre samhälle lokalt, utan att också kunna inspirera till fler initiativ för ökat hållbarhetstänk och en bättre miljö i ett större perspektiv, säger Frida Ingesson, projektledare på Vivab.

Koppling till Vivabs verksamhetsmål

Projektet med Norra ring kopplas till Vivabs verksamhetsmål "Kapacitetsförsörjning" - Vi ska ha tillräckligt med kapacitet, i våra anläggningar och ledningsnät, för både gamla och nya områden i Varbergs och Falkenbergs kommuner.