VÅGA - Varbergs nya vattentorn

Arbetet med att förverkliga projektet VÅGA, ett nytt vattentorn i Varberg fortskrider. Under 2020 har Vivab tillsammans med den upphandlade entreprenören Veidekke Entreprenad AB projekterat tornet och tagit fram underlag till en kostnadskalkyl. 

En omfattande granskning av kostnadskalkylen har genomförts och efter flera förankringar i Vivabs styrelse beslutade kommunfullmäktige i Varbergs kommun i oktober att ställa sig bakom Varberg Vatten AB:s beslut att fortsätta genomförandet av projektet.

Tidigare under året har även detaljplanen för området vunnit laga kraft, anmälningar till Länsstyrelsen avseende naturmiljö och arkeologi har hanterats samt bygglov har lämnats in.

Ett oväntat besked erhölls i oktober då det visade sig att den ytan som var tänkt att användas för etablering under byggskedet är mycket intressant ur ett arkelogiskt perspektiv. Troligtvis har en gammal gravplats från före Kristus tid hittats. Då detta upptäcktes i ett sent skede för projekt VÅGA har projektet valt att anpassa sig och lämna de arkeologiska fynden orörda och istället hitta andra etableringsyta.

I december skrevs kontrakt mellan Veidekke och Vivab för byggnation av Vattentornet VÅGA. Efter årsskiftet påbörjas röjning, under 2023 kommer Varberg ha ett nytt landmärke och under 2024 kommer det nya vattentornet vara i funktion som vattentorn.

VÅGA 2018

Under 2018 började Varbergs nya vattentorn ta form. Under året som gått genomfördes tre parallella arkitektuppdrag att gestalta det nya landmärket för Varberg. Med motiveringen ”Juryn är enig om att man har lyckats skapa en unik symbol för Varberg där den långsträckta spänstiga formen visar på ett nytänkande i hur man uppfattar att ett vattentorn skall se ut, utan att göra avkall på en funktionell anläggning som är lätt att underhålla”, utsågs White arkitekters gestaltning VÅGA till det vinnande förslaget.

Detaljplaneprocessen för området har under året påbörjats parallellt med att upphandlingen av totalentreprenör i partnering genomförs. Hela 2019 planeras för projektering för att under 2020 vara startklart att gå in i byggfasen. Vattentornet planeras att byggas på Bastekullen i Träslöv för att tillgodogöra den naturliga trycknivån. När vattentornet är drifttaget under 2022 har reservvolymen ökat från nuvarande 2 000 till 10 000 kubikmeter vilket skapar en bättre leveranssäkerhet och ökar även möjligheten till ny bebyggelse i Varberg

Koppling till Vivabs verksamhetsmål

Projektet med Varbergs nya vattentorn kopplas till Vivabs verksamhetsmål "Kapacitetsförsörjning" - Vi ska ha tillräckligt med kapacitet, i våra anläggningar och ledningsnät, för både gamla och nya områden i Varbergs och Falkenbergs kommuner.