Vivabs exploateringsarbete

Varberg och Falkenberg är attraktiva kommuner som under många år sett en tillväxt i invånarantal, bostadsbebyggelse och även etablering av verksamheter. Det genomförs och planeras många exploateringsområden för att möta bostadsbehovet och tillgängliggöra ny verksamhetsmark.  

Vivab är med tidigt i planeringen och i utbyggnaden av infrastrukturen i Varbergs och Falkenbergs kommuner för att möjliggöra exploatering. Utöver utbyggnad i respektive exploateringsområde krävs det ofta kapacitetsökning i överföringsledningar (ledningar från områden med god kapacitet till områden med mindre kapacitet) eller ökad kapacitet i reningsverk och vattenverk för att möta tillväxten och det ökade kapacitetsbehovet. Desto fler som bor eller verkar i våra kommuner, desto större krav ställs på att ta hand om avloppsvattnet, leverera dricksvatten och ta hand om avfallet.

Ett exempel i Varberg är Västerport (bild 1 och 2) som är Varbergs nya stadsdel vid det nuvarande hamnområdet mellan järnvägsstationen och havet. I området planeras det för 2.500 bostäder vilka kommer byggas ut under ett par decennier framöver. Planering av VA- och avfallsanläggningar görs i ett tidigt stadie och vissa delar av VA-ledningsnätet har redan byggts om för att förbereda för första etappen i Västerport. Utbyggnad kommer ske tillsammans med kommunen under många år framöver.

I Falkenberg är Tröingedal ett stort område där kommunen planerar en ny stadsdel med skola och ett större antal bostäder. Först ut i planeringsarbetet är skolan med angränsande område och kommunen arbetar utifrån en inriktning att bli ett föredöme i hållbarhet. Vivabs verksamhet med dagvattenhantering, spillvattenrening, dricksvattenproduktion och avfallshantering är centrala delar i ett ekosystem och ur ett hållbarhetsperspektiv. Utvecklingsarbetet pågår och Vivab är aktiva i att tillsammans med övriga delar av kommunen jobba för ett långsiktigt hållbart område

Kopplat till Vivabs verksamhetsmål

Vivabs exploateringar kopplas till Vivabs verksamhetsmål "Kapacitetsförsörjning" - Vi ska ha tillräckligt med kapacitet, i våra anläggningar och ledningsnät, för både gamla och nya områden i Varbergs och Falkenbergs kommuner.