Ekonomi och nyckeltal

Vivab fortsätter att satsa på en hållbar framtidssäkrad VA och avfallsanläggning, både i form av förnyelse och tillväxt. 


En ny rapport från Svenskt Vatten visar att investeringsbehovet i VA-sektorn har ökat från 16 till 23 miljarder per år. Befolkningen ökar, likaså samhällets krav och klimatförändringen. De största behoven finns i ett gammalt ledningsnät samtidigt som klimatförändringar, nya miljöregler och ökad kapacitet ökar kraven både på finansiering, kompetens och kapacitet. Men kloka beslut idag kan också bli steg mot en grön omställning och en verklig cirkulär ekonomi.

Under året har VA verksamheten gjort överskott i form av positiva resultat, i linje med bolagets långsiktiga mål att skapa och förvalta en fond för framtida resultatutjämning med avseende på ökade avskrivningar. Bolagen fortsätter investera i verksamheterna och behovet av både förnyelse och expansion är väsentligt och fondens avsikt är att möjliggöra en viss balansering av de ökade kostnader och framtida taxejustering.

Under året har vi även haft möjlighet att ta temperaturen på bolagets antagna verksamhetsplan och de mål och aktiviteter som skall genomföras de kommande åren. Omställning är spännande och kräver mod och beslutsamhet men är även resurskrävande och kostnadsdrivande och behöver balanseras med bolagens ekonomi och att driva utveckling och grön omställning.

Den finansiella situationen är sig lik mot föregående år. Övervägande andel av våra investeringar finansieras genom lån och med årets låga ränta är det gynnsamt för vår verksamhet ur ett räntekostnadsperspektiv. Med ökade investeringar tillsammans med en ökad ränta kommer kapitalkostnaderna påverkas i stor omfattning och bolagens räntekänslighet ökar.

Ekonomiska nyckeltal 2020

Ekonomiska nyckeltal

Årets resultat

Resultat 2020 (mnkr)VA verksamheterna gör ett bättre resultat än planerat för året vilket del ökar överskottet och bygger upp verksamhetens VA fonder. Återvinning och avfall gör för året ett något sämre resultat än budgeterat vilka i båda bolagen ökar det ackumulerade underskottet. VIVAB redovisar som brukligt ett nollresultat efter reglering av resultat mot anläggningsbolagen. Bolagets externa verksamhet gör ett positivt resultat på cirka 0,2 miljoner kronor.

Återvinning och avfall

Intäkterna kommer huvudsakligen från fastighetsrenhållningen som för perioden balanserar väl mot budget. Kostnaderna för verksamheten består främst i entreprenadersättning för den fastighetsnära insamlingen samt bemanning- och hanteringskostnad av avfall från återvinningscentralerna. Kostnaderna är generellt högre för verksamheten på grund av tillkommande ej planerade entreprenadkostnad.

Vatten och avlopp

Intäkterna är generellt högre i jämförelse med det som planerades för 2020, främst på grund av tillkommande anläggnings- och brukningsavgifter. Kostnaderna är lägre än budget vilket främst beror på lägre kapitalkostnader i form av avskrivningar och räntekostnader samt lägre driftkostnader.
Investeringar

Varberg Vatten 

Under året har investeringar motsvarande 160 mnkr arbetats upp av budgeterade 333 tkr i Varbergs kommun. 

Trots det låga utfallet har stora insatser genomförts för att förbättra och effektivisera anläggningar och ledningar runt om i kommunen.

På Getteröverket har rötkammare 3 och 4 fått nytt tak och fasad och vi har asbetssanerat och tilläggsisolerat. Även Kvarnagården har genomgått renovering i form av fler duschar, skåp och ytskikt för att förbättra arbetsmiljön.

Under året har flera ledningar sanerats och relinats och på så sätt har livslängden på våra ledningar ökat. Bland annat har vi utmed Toftavägen ökat kapaciteten genom en ny större vattenledning och gjort en ombyggnation av dagvattnetför att minska översvämningsrisken.

Projekteringen av den nya råvattenledningen Ragnhild har pågått under hela 2020 och arbetet med att ta fram kalkyler för alla 7 etapper har genomförts. Uppskattad byggstart beräknas till Q1 2021.  (försenat??)

Inom exploateringsområdet Östra Holmagärde har tre dagvattendammar och en pumpstation byggts under året och investeringsutgiften uppgick till 24,5 mnkr för 2020. Utbyggnad av ny del av Nedregårdsdammen har genomförts för att ge en bättre fördröjning av dagvatten till Himleån. Arbetet beräknas slutföras våren 2021. Under året färdigställdes etapperna C, D och E i Stämmet och dessa utgifter hamnade på 22,1 mnkr. Ledningsnät, avloppspump- och tryckstegringsstation samt dagvattendamm har byggts under året. I juli driftsattes anläggningen och möjliggjorde påkoppling av 79 stycken fastigheter inom verksamhetsområdet och 12 stycken utanför verksamhetsområdet. 

För att göra marken på hamnplanen byggbar för kommande Västerport har ledningsflytt genomförts under året. Dagvattenledningar har lagts i Östra Hamnvägen tillsammans med nya vatten- och spillvattenledningar, vilket genererat 25,3 mnkr för året.

Projektering av vattentornet VÅGA har pågått under 2020. Utöver detta har beslutsprocessen fortgått både gällande detaljplan och investeringsutgifter för att i början av 2021 vara klara för byggstart.

De återstående delarna på Veddige återvinningscentral har genomförts under året och centralen har byggts om för att skapa en mer välkomnande miljö för besökare och för att anpassa till skärpta miljö- och arbetsmiljökrav.

FAVRAB
Under året har investeringar motsvarande 121 mnkr arbetats upp av budgeterade 181 mnkr i Falkenbergs kommun. Stora insatser har genomförts för att förbättra och effektivisera anläggningar och ledningar runt om i kommunen. 

Under året har flera ledningar sanerats och relinats och på så sätt har livslängden ökat på våra ledningar. Bland annat avslutades den sista etappen av Skrea Näs som fått nya spill- och vattenledningar samt utbyggt dagvatten. En ny dagvattenledning har lagts mellan Skrea och Ringsegård. Man har ersatt en privat dagvattenledning och dagvattnet avleds nu från de östra delarna av Skrea samt Brune kulle. 

Utbyggnaden av andra etappen av exploateringsområdet i Stafsinge 3:6 genomfördes under året och investeringsutgiften uppgick till 13,2 mnkr. Planområdet möjliggör för att ca 200 bostäder ska kunna byggas. 

På vattenverket i Ullared färdigställdes den nya tillbyggnaden för ökad kapacitet, där bland annat VVS, mark, el- och styr samt delar av processen ingick. 
Systemhandlingar för utbyggnation av Kärrebergs vattenverk har tagits fram under 2020, inklusive föreslagen sträcka för ny råvattenledning.  Intaget i Fors har uppgraderats med nya intagsledningar och nytt rensgaller samt övervakningsutrustning för att kunna analysera råvattenkvalitén i Ätran. Underlag och föreslagen ledningssträcka för nya ledningar har tagits fram för att kunna påbörja borrning och kapacitetstest för Borra 4 i Kärreberg.

På flera av våra vattenverk och tryckstegringar har utbyte och ombyggnad av styrsystem och elskåp skett för att anpassas till vårt nya styr- och övervakningssystem – Cactus Eye (SCADA). Anpassningen genomförs för att underlätta övervakningen av våra anläggningar och vi kan nu via mobil, surfplatta eller dator se allt som händer på anläggningarna. 

Älvsereds högreservoar har renoverats, bland annat har en ny lucka installerats. En ny el-central med styrning har monterats och en påbyggnad på toppen av reservoaren har skett för att förbättra arbetsmiljön för personalen. Fasaden har renoverats. 

Ombyggnationen av biosteget på Smedjeholms reningsverk färdigställdes och det arbetades upp 6,7 mnkr under 2020. Ett nytt luftarsystem med tillhörande rörsystem och styrning har installerats.
På Ullareds reningsverk färdigställdes och driftsattes den nya filterhallen. Hallen innehåller två stycken membranfilter för slutpolering av spillvattnet, styrskåp samt VVS-utrustning.

2020 färdigställdes och driftsattes den nya anläggningen för avfallshantering i Gödastorp och investeringsutgiften uppgick till 30,5 mnkr. Anläggningen består av två delar, en omlastningsdel för restavfall och en förbehandlingsanläggning för matavfall. Matavfallet omvandlas till pumpbar slurry som sedan rötas och ger biogas. Vi kan nu stoltsera med att matavfallet blir till lokalt producerad biogas.

Nyckeltal Återvinning och avfall


Nyckeltal  Vatten och avlopp


Årsvariationen beror på att tjäle och tjällossning i marken vilket kan orsaka mer eller mindre vattenläckor när rören flyttar på sig i marken.
Avloppsstopp varierar pga. variationer i nederbörd samt underhållsspolningar av spillvattennätet.


Avvikelser i producerad och såld vattenmängd beror huvudsakligen på vattenläckor och läckage på ledningsnätet


Förbrukat dricksvatten ger upphov till ungefär motsvarande mängd spillvatten, när det sker inläckage av regn- och grundvatten så rubbas balansen mellan dessa och mängden tillskottsvatten ökar.


Vivab arbetar konstant med en förnyelse av ledningsnätet liksom utbyggnad av nya ledningar. Behovet av förnyelse är stort på grund av att stora delar av VA nätet byggdes ut på 60-, och 70 talet.


VA-verksamheten är en energiintensiv verksamhet då stora mängder av våra flöder behöver pumpas. På grund av tillskottsvatten (inläckage av regn- och grundvatten) varierar även energimängden för avloppsrening per kubikmeter.


Diagrammet visar en årlig avgift för typhus A ( Enbostadshus ex. Villa) ansluten till vatten-, spill- och dagvatten med en årlig förbrukning på 150 kubikmeter. Typhus B avser ett flerbostadshus med 15 lägenheter med en samlad årsförbukning på 2 000 kubikmeter.

I Varberg har avgiften och VA avgiften de senaste åren ökat. Främst beroende på de omfattande investeringar som görs.