Svarta guldet - biokol från avloppsslam

I enlighet med Vivabs övergripande miljömål och ett utredningsdirektiv (dir.2018:67) som fastställdes av Miljö- och Energidepartementet, ska en effektiv resursanvändning av avloppsslam säkerställas. Möjligheterna till en långsiktigt och hållbar slamhantering utreds av Vivabs FoU avdelningen med särskild fokus på termisk behandling och återvinning av fosfor.

Under året utfördes pilotförsök på anläggningsnivå i samarbete med en teknikleverantör (Ekobalans) med avseende på avvattning, torkning och pyrolys av rötat slam från Getteröverket. Pyrolysförsök av torkat slam utfördes i en extern fullskalig anläggning avsedd för främst träflis med syftet att bedöma förutsättningarna för produktion av kvalitativt högvärdigt och kadmiumfritt biokol. Nästa steg är att utföra odlingsförsök med utvalda aktörer inom lantbruket samt att vidareförädla biokolet till aktivt kol, i samarbete med en dansk aktör, för att utvärdera tänkbara cirkulära användningsområden: filtermaterial för reduktion av lukt- och/eller läkemedelsrester.

Koppling till Vivabs verksamhetsmål

Projektet kan kopplas till Vivabs verksamhetsmål "Framtida VA- och avfallshantering med smart resursanvändning och positiv klimatpåverkan".