Ny avfallsplan

VIVAB har i samarbete med Varbergs och Falkenbergs kommuner arbetat fram en ny avfallsplan och nya avfallsföreskrifter som omfattar båda kommunerna. I planen finns mål och strategier för avfallshanteringen till och med 2022.

Avfallsföreskrifterna styr hur avfallet ska hanteras. Här beskrivs till exempel hur avfallet ska sorteras och avlämnas samt krav på hämtningsvägar och möjligheter till undantagHur vi hanterar vårt avfall har stor betydelse när vi försöker uppnå de nationella miljömålen och är en del av klimatpolitiken.  Avfallsplanen har tre målområden: 
Avfall en resurs 
MÅL – Utveckla avfallshanteringen så att vi rör oss uppåt i avfallstrappan och minska den totala mängden avfall som uppstår. 

Minskad påverkan på miljön  MÅL – Avfallet ska omhändertas på ett så miljöriktigt sätt som möjligt. Avfallshanteringens miljöbelastning ska minska. God service och arbetsmiljö  MÅL – Kommunernas avfallshantering ska förknippas med god service.    För varje målområde finns åtgärdsförslag för de kommande fyra åren. Här är tre exempel på åtgärder:  Kommunikationsinsatser i skolan. Där VIVAB är med i det så kallade Skalprojektet som innebär ett tätt man samarbete med olika grundskolor i Varberg. Införa källsortering hos alla kommunala förvaltningar och bolag av förpackningar, farligt avfall och matavfall. Dela ut miljötrattar för omhändertagande av fett från hushållen samt samla in omhändertaget fett på lämpligt sätt.