VIVAB 10 år

Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB, bildades 2009 och driver VA- och avfallsverksamheterna i Varberg och Falkenberg. Bolaget ägs gemensamt av Varbergs och Falkenbergs kommuner. Idén med VIVAB var att ha bättre möjligheter att ta oss an kommande utmaningar.
Mycket har hänt under det decennium som VIVAB funnits till. Utvecklingen av till exempel IT har gått i en rasande takt. Här presenteras ett axplock av vad som hänt under VIVAB:s tioåriga historia.

Våra kunder

Varbergs kommuner växer och invånarna blir fler, och det blir också våra kunder. Vatten, avlopp och renhållning är grundläggande behov vilket gör att nya kunder kommer i kontakt med VIVAB i ett tidigt skede, och då är det viktigt för oss att möta kunden med lättillgänglig och enkel information som kan vägleda kunden till miljösmarta val. Under 10 år är digitaliseringen det som påverkat samhället i stort, men även kundbeteendet och kundkommunikationen för oss. Kunderna väljer i allt högre utsträckning att kontakta oss via mail istället för telefon och besök. Genom Facebook kan vi kommunicera med kunderna och engagera dem i viktiga frågor. En ökad efterfrågan att sköta sina vanliga ärenden digitalt har legat till grund för Mina Sidor, en portal där kunderna bland annat kan se sina fakturor, lämna vattenmätaravläsningar och beställa extratömning av sina avfallskärl. Vi upplever att intresset för denna typ av tjänster fortsätter att öka och planerar att vidareutveckla tjänsterna för att möta kundernas önskemål, men det är också viktigt att se till vår breda målgrupp och fortsätta att möta kunder via de mer traditionella kontaktvägarna som exempelvis telefon.

Personalutveckling

Med nya kollegor kommer nya idéer, kunskaper och kompetenser. Vi har en större rörlighet då personer byter jobb oftare än tidigare men vi har även utökat många befattningar då våra kommuner expanderar och det finns en efterfrågan på nya tjänster. Flera av våra tjänster har inte samma arbetsinnehåll som för 10 år sedan. Det finns en större möjlighet för vår personal att vidareutveckla sig inom VIVAB. Vi lever i en ständig förändring och förändring har blivit en del av vardagen. Vi använder oss mer av de digitala hjälpmedel som nu finns att tillgå vilket har inneburit en större förändring för flera av oss. Personalen tänker mer kring arbetsmiljö och säkerhet sedan vi påbörjade en långsiktig plan kring riskanalyser för några år sedan.

Förnyelse och underhåll av VA-ledningar

Inom VIVAB:s verksamhetsområde har ledningsnätet kartlagts och statusbedömts. Sedan 2008 har vi haft en jämn förnyelsetakt. Under åren 2010, 2014, och 2016 har det genomförts reliningar av äldre ledningar. Det har bytts ut ungefär lika många meter varje år. Enligt Falkenbergs- och Varbergs kommuns VA-policy ska förnyelsetakten vara minst 0,5 procent (200 år) årligen samt ökas till 0,7 procent (143 år) senast 2020. Förnyelsetakt beräknas genom att titta på den andel av den totala ledningslängd som förnyats under ett år. Därför kan förnyelsetakten variera i ett långt tidsperspektiv beroende på att ledningsnätet inte byggs ut i jämn takt utan i olika utbyggnadsfaser. Vi har tagit fram en långsiktig strategi (förnyelseplan) med konkreta åtgärder till förnyelse ett till fem år framöver och redovisas i en åtgärdsplan och är kopplad till en investeringsbudget. Förnyelseplanen är till för att vi i ett långsiktigt perspektiv ska ha bra och säkra anläggningar. På så vis kan vi säkerställa att ledningsnätets status uppfyller kraven på funktion och säkerhet. Detta görs löpande från år till år, vilket kan resultera i omprioriteringar av åtgärder. Behovet av att förnya ledningsnätet kan beskrivas som de förnyelseåtgärder som behövs under ett visst antal år för att ledningsnätets status ska uppfylla kraven på funktion och säkerhet. 

VIVAB har valt att ta fram ledningars förnyelsebehov utifrån:
• Driftstörningar och tidigare erfarenheter (vattenläckor, avloppsstopp, återkommande översvämningar, problem med tillskottsvatten, kundklagomål eller bristfälligt ledningsmaterial). Ledningar med återkommande avloppsstopp filmas för förslag av åtgärd och områden där spillvattenledningarna belastas med tillskottsvatten utreds genom mätning. 
• Konsekvensledningar (ledningar där en potentiell driftstörning ger stora ekonomiska, miljömässiga, sociala eller andra konsekvenser) 

Åtgärderna prioriteras utifrån: 
• Driftstörningar och konsekvenser. 
• Samordning med andra ledningsdragande verk och asfaltsprogram. 
• Områdesvis förnyelse i samband med framdragande av överföringsledningar. 

IT/Digitalisering

Under de 10 år VIVAB funnits har informationsflödet och samhällets utveckling gått allt snabbare. IT har kommit att bli en alltmer central del i både arbets- och privatlivet. Det har i sin tur ställt stora kvar på alla delar av vår verksamhet. VIVAB har genom att satsa på ny teknik och nya möjligheter i tidigt skede, inte bara kunnat hänga med, men också vara drivande i den pågående digitaliseringen. Vi har idag en attraktiv IT-miljö, baserad på ny teknik och nya arbetssätt, vilket ger oss möjligheter för att tackla framtidens utmaningar på ett mer säkert och effektivt sätt.