VIVAB som möjliggörare för industri/bostäder

VIVAB:s medarbetare bidrar till att göra det möjligt för människor att leva ett friskare och bättre liv. Vi är ett initiativrikt och kreativt företag och att vara möjliggörare är ett sätt att för oss att göra gott genom att bidra med kunskap och innovation inom vatten och avfall. 
Vy över Västerport
“Vår roll är att vara en möjliggörare. Vi ska förse boende och verksamheter i Varberg och Falkenberg med hållbara vatten- och avfallstjänster. Våra tjänster ska förenkla vardagen för våra kunder och bidra till att minska deras miljöpåverkan..” ur VIVAB:s verksamhetspolicy.

Som exempel kan nämnas industrietableringen i Sunnvära, långt utanför befintliga verksamhetsområden. Där la VIVAB ner 2,5 kilometer vatten- och spillvattenledningar på mycket kort tid, med knappa förutsättningar och planeringsmöjligheter. För Västerport, Varbergs nya havsnära stadsdel, som är ett stort samhällsbyggnadsprojekt, är förutsättningarna bättre men kräver mycket planering och framförhållning för att alla projekt i området ska kunna lösas. Vi är även med och bidrar med andra resurser till verksamheten och/eller till genomförande av projekt och aktiviteter inom drift och underhåll. Bland annat planeras ett nytt vattentorn i Varberg att byggas. Tornets reservoar kommer att rymma 10 000 kubikmeter vatten, jämfört med befintlig reservoar på 2 000 kubikmeter, vilket skapar en större säkerhet i dricksvattenleveransen.