Varför är VIVAB bra för miljön?

Vi arbetar kontinuerligt med olika förebyggande åtgärder för att minska bolagets miljöpåverkan. Under 2018 har vi på olika sätt gjort miljöförbättrande aktiviteter. Här kan du bland annat läsa om varför vi behöver våra reningsverk.


Reningsverken behövs för att rena bort föroreningar och smittämnen som finns i avloppsvattnet som annars kan påverka miljön och människors hälsa negativt. De flesta ämnena i avloppsvatten finns naturligt i miljön, men medför problem när de förekommer i för stora mängder och på fel plats. Avloppsvattnet innehåller förutom avföring och urin även matrester, hushållskemikalier, smuts från hushåll, biltvättar och industrier med mera.

I Falkenberg och Varberg använder varje person ungefär 150 - 200 liter vatten per dag till att duscha, spola i toaletten, diska, tvätta och laga mat. Vattnet som vi använt blir avloppsvatten som transporteras i avloppsledningar till reningsverken där det renas. Varje dygn renas 45 miljoner liter avloppsvatten i de 23 reningsverk som drivs i VIVAB:s regi. Avloppsvattnet innehåller främst organiskt material i form av näringsämnena fosfor och kväve. I reningsverken renas avloppsvattnet från organiskt material, fosfor och kväve, metaller och en stor del andra föroreningar vilket förebygger problem i våra hav och vattendrag. Avloppsvattnet innehåller inte bara föroreningar utan även bra saker (resurser) som kan användas på olika sätt. Slammet som bildas i VIVAB:s reningsverk används bland annat som jordförbättring i anläggningsjord. Slammet genomgår även en rötningsprocess och den biogas som bildas i denna process tas tillvara och används till uppvärmning av anläggningarna.  

Vad hade hänt om vi inte renade avloppsvattnet? 
När vattnet tillför mer näringsämnen än vad naturen själv kan ta om hand växer bland annat alger till. När algerna bryts ner av bakterier uppstår syrebrist i vattnet så att vattenlevande organismer får svårt att klara sig. Den normala ekologin upphör och bottendöd kan uppstå. vilket bidrar till övergödning i våra vatten. Detta leder i sin tur till höga halter av bakterier och syrebrist i vattnet som är farligt för både djur och människor. Enligt lag är vi skyldiga till att ta hand om och rena avloppsvattnet innan det får släppas ut i våra hav och vattendrag. 

Våra vattenskyddsområden

För att kunna producera vatten till våra kunder behövs tillstånd från Mark- och miljödomstolen för att ta ut vattnet, det kallas för vattendom. Några av de vattentäkter vi har saknar vattendomar för att det inte krävdes på den tiden som täkten öppnades. Inte heller behövde vattenskyddsområden upprättas, vilket är ett krav idag. Ett förslag till vattenskyddsområde tas fram i det området som vattnet tas ut i en vattentäkt och fastställs sedan av länsstyrelsen. För området kan förbud eller tillstånd krävas för exempelvis besprutning av bekämpningsmedel och lagring av olja med mera. Den största vinsten med att skydda ett område som vattenskyddsområde är att man uppmärksammar de som bor och vistas i området på att de är i en vattentäkt. På så sätt kan vi leverera ett friskt och säkert vatten både nu och i framtiden. Inom VIVAB:s verksamhetsområde finns nio vattentäkter i Varberg, samt elva i Falkenberg. I Varberg saknar vi vattendomar för våra täkter i Åkulla, Gunnarsjö, Karl-Gustav, Skällinge och Kungsäter. Kungsäters täkt kommer inom en snar framtid att ersättas av en ny täkt och ett nytt vattenverk. I Falkenberg har vi vattendomar och vattenskyddsområden för alla våra täkter utom för Källsjö. Dessutom saknas vattenskyddsområde för Nedre Ätran som vi tar vatten ur till Kärrebergs vattenverk för infiltrering. Under 2018 har det fastställts nya vattenskyddsområden för Ullared Ängaberg, Gällared, Ätran samhälle och Ragnhilds Källa. Förslag på vattenskyddsområde för Nedre Ätran har fortsatt under 2018. Ännu har det inte skickats in för fastställande. 

Matavfallspåsen kommer till god nytta i biogastillverkningen

Under 2018 har man sett att det skett en stabilisering av matavfallsinsamlingen och under året samlades det in 3280 ton matavfall till biogas och i förlängningen biogödsel. Idag går 99 procent av det insamlade materialet tillbaka ut på åkermarken och det är mycket till tack vare att vi använder en påse gjord av papper. Matavfallspåsen är gjord av ett fossilfritt material som kommer till god nytta i rötningsprocessen när biogasen och biogödseln tillverkas. Under 2018 togs även de nya FSC märkta papperspåsarna fram.

Utfasning av fossildrivna fordon

VIVAB har höga miljökrav från både ägare och myndigheter. Det har lett till att vi valt att certifiera oss enligt ISO14001. Certifieringen ställer krav på oss att arbeta på ett systematiskt sätt för att förbättra miljön. För att få ett underlag till hur vi kan förbättra miljön identifierar vi de aktiviteter, exempelvis interna och externa transporter, som har störst miljöpåverkan. Underlaget ligger sedan till grund för våra kommande miljöförbättringar i form av strategier, mål eller aktiviteter. Under 2019 kommer vi att sammanställa en miljöutredning som tydliggör vår miljöpåverkan. Oavsett vad som framkommer i miljöutredningen arbetar vi tillsammans med Falkenbergs kommun med en fordonsplan. Syftet med denna är att fasa ut fossildrivna fordon. Vi är även med i ett nätverk (EMC – Energi- och miljöcentrum) som hjälper oss att redovisa våra utsläpp av växthusgaser i ett så kallat klimatbokslut.