Vattenförsörjningsplan

Varbergs- och Falkenbergs kommuner växer och vi blir fler. VIVAB bedömer att vattenbehovet i kommunerna kommer att fördubblas fram till 2120. Tillväxt och ökad förbrukning bidrar till behov av ökad kapacitet i dricksvattenförsörjningen.   
Den ökade kapaciteten innebär behov av investeringar och kapacitetshöjande åtgärder i den allmänna dricksvattenanläggningen. För att utföra rätt åtgärder och för att kunna planera åtgärderna så att de utförs i rätt ordning behövs en handlingsplan.

Handlingsplan

VIVAB har tillsammans med konsultfirman Sweco tagit fram en handlingsplan för långsiktig hållbar vattenförsörjning i Varbergs- och Falkenbergs kommuner. Handlingsplanen redogör för behovet av åtgärder i den allmänna dricksvattenanläggningen och i vilken ordning åtgärderna ska utföras. Handlingsplanen innehåller följande åtgärder och utbyggnadsordning: 
  • Ökad kapacitet för utbyte av dricksvatten mellan Varberg och Kungsbacka.
  • Ny vattentäkt och nytt vattenverk i Varberg.
  • Ökad kapacitet för utbyte av dricksvatten mellan Varberg och Falkenberg.
  • Etappvis utbyggnad av ytterligare vattenverk i Falkenberg.
  • Överväga avveckling av befintligt grundvattenverk i Falkenberg, alternativt att använda grundvattenverket som reservvattenverk. Dialog kring ökad kapacitet för utbyte av dricksvatten mellan Falkenberg och Halmstad.
Syftet med handlingsplanen är att säkerställa att den vid varje tillfälle ekonomiskt mest fördelaktiga åtgärden utförs. Åtgärden ska även anpassas kapacitetsmässigt till behovet och öka leveranssäkerheten.
Att öka leveranssäkerheten handlar om att ha en beredskap vid oförutsedda händelser, till exempel leveransavbrott eller vattenburen smitta. Detta åstadkoms genom ett system där beroendet av en vattentäkt, ett vattenverk eller ledningsnät fördelas så att systemet fungerar oavsett att en vattentäkt, ett vattenverk eller en ledning tillfälligt faller ifrån. VIVAB samarbetar med närliggande kommuner genom utbyte av dricksvatten vid tillfälligt behov via så kallade överföringsledningar.

Klimatförändringar

Utöver kapacitet och leveranssäkerhet har VIVAB i förslaget till åtgärder i handlingsplanen även tagit hänsyn till vattenkvalitet och sociala samt miljömässiga intressen. Något vi märkt av på senare år är klimatförändringarnas effekter och hur de påverkat och kommer att påverka dricksvattenförsörjningen. Med en handlingsplan för långsiktig vattenförsörjning kommer VIVAB att kunna möta upp de krav på robust vattensystem som ställs i framtidens samhälle!