Personalbokslut med nyckeltal

Sedan december 2017 har vi utökat antal anställda med tolv personer. Vi har även haft en större rörlighet inom VIVAB och det är mycket positivt att kunna erbjuda vår redan anställda personal att få tillfälle att byta eller prova på andra tjänster inom VIVAB.  
Av våra 179 anställda är 68 procent män och 32 procent kvinnor. Det har skett en ökning bland kvinnorna totalt inom VIVAB och speciellt bland tjänstemän. Av tjänstemännen är 49 procent kvinnor och 51 procent män. Bland de kollektivanställda har fördelningen män och kvinnor varit relativ likt de senaste åren, där 16 procent är kvinnor och 68 procent är män. 

Andel kvinnor och män på VIVAB

32%
Kvinnor totalt
68%
Män totalt
49%
Kvinnor (tjänstemän)
51%
Män bland (tjänstemän)

Personalomsättning

100
2016: 8 %
8
2017: 6 %
6
2018: 5 %
5

Personalomsättningen handlar egentligen om kompetens. Organisationen förlorar kompetens, men med nya kollegor kommer också nya idéer, kunskaper och kompetenser.
Siffrorna för personalomsättningen innefattar inte de som gått i pension. Det är en annan rörelse på arbetsmarknaden generellt än för några år sedan på grund av att det i regionen sker en expansion och då pensionsavgångarna är relativt många. Det finns många aktörer på marknaden som vill ha ny arbetskraft. Enligt Svenskt Näringsliv var personalomsättningen mellan perioden 2016 och 2017 högst bland arbetare inom tjänste- och serviceverksamheten (47 procent) och lägst personalomsättning finns bland arbetare inom industrin (20 procent). 

Antal utannonserade tjänster

50%
2016: 27 tjänster
27
2017: 22 tjänster
22
2018: 22 tjänster
22

Övertid

Ersättning i övertid 2018 = 8290 timmar samma siffra dokumenterades föregående år. Nästan samtlig övertid uppstår på beredskapstid. Vattenverken har även under detta år lagt extra många timmar på Kvarnagårdens ultrafilter. Sjön Neden har haft en låg vattennivå och det har uppstått läckor i våra kommuner. På Distribution beror övertiden på vattenläckor eller felsökning och åtgärdande av avloppsstopp. Noterbart är att Varbergs kommun har tagit fram en lista på prioriterade vägar och där gäller speciella regler vid avstängningar och vid arbete. Det har inneburit att vissa arbeten har fått utföras på kvällstid då störningar på trafiken är mindre. På reningsverken orsakades mycket av övertiden av flera drifthaverier. En annan orsak är att flera nyanställda fått en introduktion inför beredskapen. Det innebär att vi har haft dubbel personal, då de nyanställda arbetar sina första veckor tillsammans med erfaren personal. Här är det viktigt för oss att personalen känner sig trygg med sitt uppdrag.

Olycksfall sjukfrånvaro

Under 2018 rapporterades tre olycksfall med sjukfrånvaro. Samtliga är hanterade där de uppstod och det har gjorts förebyggande åtgärder för att förhindra upprepning. Sjukfrånvaro var under 2018, 4,8 procent. Långtidssjukfrånvaron (mer än 60 dagar) har minskat under 2018. Korttidsfrånvaron har de senast två åren minskat. Vi arbetar kontinuerligt med vårt systematiska arbetsmiljöarbete.

Medelåldern

Medelåldern har sjunkit med ett år sedan föregående år. 2018 var det tre personer som gick i pension och vi ser en marginell föryngring i åldersstrukturen. Medelålder kvinna var 43 år, och medelålder man var 47 år. Totalt 45 år. 41 procent av vår personal är över 50 år. Andelen över 50 år har minskat 2 procent sedan föregående år medan gruppen yngre, 29-34 år har ökat med 7 procent.

45år
Medelålder totalt
43år
Medelålder kvinnor
47år
Medelålder män

Kompetensplanering

Vi har påbörjat en kompetensinventering där vi under 2018 påbörjade arbetet att lägga in uppgifter i ett verktyg för att göra kompetensprofiler på samtliga befattningar. Vi kommer att på ett bättre sätt kunna göra strategiska kompetensplaner för framtida och befintlig personal utifrån verksamhetens behov. 2016 påbörjades riskanalyser enligt en treårsplan vilket innebär att vi går igenom samtliga anläggningar och gör åtgärdsplaner utifrån resultatet. Metoden leder till att vi i större omfattning identifierar fler risker vilket kommer att ge en säkrare arbetsplats. På grund av prioriteringar ute i verksamheten har vi en liten del av verksamheten kvar att göra riskanalyser i. När planen är utförd och åtgärder verkställda arbetar vi fortsättningsvis enligt systematisk arbetsmiljö med riskanalyser vid exempelvis omorganisationer och andra förändringar i verksamheten.