Ekonomi och nyckeltal

VA-branschen har under 2018 omgetts av två stora frågor i media. I tidningar har det varit insändare, artiklar och debatter kopplat till VA-branschens enorma reinvesteringsbehov som i många fall benämnts som en av de större underhållsskulderna vi haft på länge.

Dessutom upplevde vi en mycket torr sommar där VA-huvudmännen i Region Halland i många fall var tvungna att införa bevattningsförbud på grund av låga grundvattennivåer. VIVAB påbörjade för några år sedan en utredning för att se över nuvarande och framtida vattentillgångar och sätta det i relation till förväntad vattenförbrukning i ett hundraårigt perspektiv. Det är ett svindlande tidsperspektiv men nödvändigt då våra anläggningstillgångar förväntas leverera vatten för all framtid. Därför ser vi förstås att våra investeringar i VA-anläggningen fortsättningsvis kommer vara höga. Dock kommer priset våra kunder, samhället och miljön betalar vara låga i jämförelse med att gå till livsmedelsbutiken och köpa buteljerat vatten.

För det andra har vi reinvesteringar av våra VA-anläggningar, vilket inte är något unikt för VIVAB. Stora delar av Sveriges VA-nät, vattenverk och avloppsreningsverk byggdes på 60- och 70-talet av delvis subventionerade medel. Nu står vi inför ett omfattande byte och förnyelse av VA-anläggningar. På tal om underhållsskuld är det troligtvis inte ekonomiskt försvarbart att göra på något annat sätt utifrån gällande lagstiftning. Däremot behövs framtida argumentation föras om skillnaden i teknisk och ekonomisk livslängd för våra VA-ledningar. Jag vill hävda att VIVAB är på god väg i sin förnyelse även om det självklart finns mer att göra. 

Inom Återvinning och avfall har invigningen av Varbergs nya återvinningscentral på Holmagärde ägt rum. Det pågår också upprustning av verksamhetens mindre återvinningscentraler för att möta de krav som ställs på arbetsmiljö, säkerhet och för att kunna lämna fler avfallsslag. Det innebär att vi inom kort får uppfräschade centraler som är mer säkra både för våra kunder och medarbetare. 

Den finansiella situationen är sig lik mot föregående år. Övervägande andel av våra investeringar finansieras genom lån och med årets låga ränta är det gynnsamt för vår verksamhet ur ett räntekostnadsperspektiv. Med ökade investeringar tillsammans med en ökad ränta kommer kapitalkostnaderna påverkas i stor omfattning och är naturligtvis något som vi budgeterar med i våra långsiktiga planer. 

Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal
Årets resultat


Liksom föregående år uppvisar våra kärnverksamheter ett underskott eller ett negativt resultat för året. På samma sätt som för 2017 var underskotten planerade även för i år, då vi arbetar efter självkostnadsprincipen. I vissa fall har dock underskottet blivit större än förväntat. Även det kan vara positivt om man exempelvis medvetet satsar på ett utökat underhåll eller valt en högre förnyelsetakt. VIVAB redovisar som brukligt ett nollresultat efter reglering av resultat mot anläggningsbolagen. Bolagets externa verksamhet gör ett positivt resultat på cirka 0,3 miljoner kronor. Bolagens finansnetto, främst i form av räntekostnader, är generellt lägre än budgeterat. Anledningen är främst fortsatt låga och gynnsamma räntenivåer tillsammans med uteblivna planerade nylån.


Återvinning och avfall

Intäkterna kommer huvudsakligen från fastighetsrenhållningen som för perioden är något lägre i förhållande till budget på grund av lägre vikt- och grundavgiftsintäkter. Kostnaderna för verksamheten består främst i entreprenadersättning för den fastighetsnära insamlingen samt bemanning- och hanteringskostnad av avfall från återvinningscentralerna. Kostnaderna är generellt högre för verksamheten på grund av tillkommande ej planerade entreprenadkostnad.

Vatten och avlopp

Intäkterna är generellt i nivå med det som planerades för 2018, men högre i förhållande till föregående års intäkter främst på grund av taxeökningar. Kostnaderna är högre än budget vilket främst beror på en högre kostnad från driftbolaget VIVAB i form av ökade personalkostnader. Oförutsedda händelser som entreprenadkostnader har också medfört att kostnaderna har ökat mot det som var planerat.
Investeringar

Varberg Vatten 

Under 2018 färdigställdes och invigdes Varbergs nya återvinningscentral på Holmagärde. Anläggningen är en modern och effektiv återvinningscentral på 35 000 kvadratmeter. Förutom att våra kunder kan lämna sitt grovavfall här, finns även lokaler som kan användas av besökare och skolklasser för att lära sig mer om återbruk och varför det är så viktigt att sortera sitt avfall.

Projekt Tuben har under året märkts av genom den cirka 1 400 meter långa dricksvattenledning som schaktats och lagts ner från Håstensberget, Gödestadsvägen och Magasinsgatan. Genom att lägga ledningen säkrar man upp framtida försörjning av vatten ner till centrum samt till den nya stadsdelen Västerport. 

Avloppsreningsreningsverket på Getterön som är Varbergs största har byte av blåsmaskiner, ny styrning med onlinemätare, nya luftarmembran samt en mer tidsenlig och energisnål kväverening genomförts. Åtgärderna har bland annat medfört en energibesparing för anläggningen. 

Reinvesteringar har gjorts på en del av ledningsnätet i form av saneringar och reliningar* samt inkoppling på överföringsledningar. Sammantaget har det lett till att ledningsnätet i flera områden runt om i kommunen fått förlängd livslängd och förbättrade förutsättningar på VA-nätet. *Innebär att rören rensas och infordras med nytt material istället för att byta ut hela rören.

FAVRAB

Reinvesteringar på ledningsnätet såsom saneringar och reliningar av bolagets ledningsnät är fortsatt hög vilket lett till att ledningsnätets livslängd har ökat inom flera områden. Bland annat har en större sanering genomförts på Näset, Skrea och på Tallstigen. Avloppsledningar på Västra Gärdet har relinats. 

På vattenverket i Ullared har flera insatser gjorts. Bland annat har spillvatten från anläggningen och närliggande fastighet anslutits till spillvattennätet och en ny dricksvattenledning har lagts ner för att kunna försörja samhället från annat håll. 

Vi har möjliggjort för exploatering med nya bostads- och verksamhetsområden. Bland annat har vi byggt ut VA-ledningar och gator i Vinberg 1:3, som är den sista etappen av den mark som är planlagd vid Falkenbergsmotet. Området är cirka 53 hektar stort och i VA-utbyggnaden ingår även fyra nya dagvattendammar.

VIVAB:s huvudkontor på Åkarevägen har fått ny ventilation och där har även behovet av kontorsplatser tillgodosetts genom att bygga nya i den befintliga byggnaden.Nyckeltal Återvinning och avfall


Hushållsavfallsmängderna minskar i Varberg och ökar något i Falkenberg, både totalt och
per invånare (sen nedan) mot tidigare år. Vi arbetar långsiktigt med en förhoppning om 
att öka återvinning och återbruk samt en fortsatt god sortering av vårt avfall.

Nils Holgersson är en oberoende granskning av bland annat Sveriges kommuners avfalls-
avgifter. Nyckeltalet redovisar vad en lägenhetskund betalar i avgift (kronor) i Varberg och
Falkenberg i förhållande till bostadsyta och år.ÅVC är en förkortning på återvinningscentral och diagrammet visar insamlade mängder 
av utvalda fraktioner i ton. Generellt ökar insamlingen i båda kommuner vilket främst är 
hänförbart till en ökad befolkningsmängd. 
Nyckeltal  Vatten och avlopp


Årsvariationen beror på att tjäle och tjällossning i marken vilket kan orsaka mer eller mindre
vattenläckor när rören flyttar på sig i marken. Avloppsstopp varierar på grund av variationer
i nederbörd samt underhållsspolningar av spillvattennätet.


Avvikelser i producerad och såld vattenmängd beror huvudsakligen på vattenläckor och 
läckage på ledningsnätet.


Förbrukat dricksvatten ger upphov till ungefär motsvarande mängd spillvatten när det sker
inläckage av regn- och grundvatten rubbas balansen mellan dessa och mängden tillskottsvatten ökar.


VIVAB arbetar konstant med en förnyelse av ledningsnätet liksom utbyggnad av nya ledningar.
Behovet av förnyelse är stort på grund av att stora delar av VA-nätet byggdes ut på 60- och 70-talet.


VA-verksamheten är en energiintensiv verksamhet då stora mängder av våra flöden behöver pumpas.
På grund av tillskottsvatten (inläckage av regn- och grundvatten) varierar även energimängden för
avloppsrening per kubikmeter. 


Diagrammet visar en årlig avgift för typhus A (enbostadshus t ex villa) ansluten till vatten, spill och
dagvatten med en årlig förbrukning på 150 kubikmeter. Typhus B avser ett flerbostadshus med
15 lägenheter med en samlad årsförbrukning på 2 000 kubikmeter. I Varberg har VA-avgiften de
senaste åren ökat. Främst beroende på de omfattande investeringar som görs.