Sunnväraprojektet

Under 2018 byggde vi överföringsledningar mellan Limabacka och den nya husfabriken i Sunnvära. Där fick VIVAB visa på flexibel förmåga genom att på kort tid kunna planera, påbörja samt slutföra ett relativt stort projekt. VA-Projektet har även möjliggjort för ytterligare byggnation av ett detaljplanelagt verksamhetsområde i Sunnvära samt en vidare ledningsutbyggnad till Veddige.


I januari 2018 påbörjades byggnationen och färdigställdes samma år i juli. När allt var klart hade vi byggt cirka 3,3 kilometer ledningsschakt samt två avloppspumpstationer och en dagvattendamm. Bakgrund till projektet var att kommunen prioriterade en detaljplan för ett industriområde då Derome skulle bygga en husfabrik i Sunnvära.Husfabriken skulle generera många nya arbetstillfällen och var strategisk viktig för både kommunen och Derome. 

Det nybyggda VA-nätet har möjliggjort att försörja framtida industriutbyggnad i Sunnvära enligt detaljplanen. Projektet har även gett höjd för att ge verksamhetsområdet brandsläckvatten när fortsatt utbyggnad blir aktuellt. Samtidigt kommer det också att finnas möjlighet att ansluta enstaka fastigheter. De ledningar och pumpstationer som byggts är dimensionerade för att kunna överföra allt spillvatten från Veddige/Derome till Getteröverket via Norra kuststammen. Därmed är dörren öppnad för ett fortsatt utbyggnadsprojekt som syftar till att stänga Veddige reningsverk (som har begränsad kapacitet för framtida exploateringar) samt att ge redundans av vattenförsörjningen.  

Förstudie, detaljprojektering och utförande genomfördes på ett års tid. Under denna tidsrymd förvärvades ledningsrättstillstånd, tillstånd från trafikverket, strandskydd- och biotopskyddsdispenser. Arkeologiska utredningar utfördes. Dock var fynden så pass magra att länsstyrelsen inte fann någon anledning med att gå vidare med för- och slutundersökningar. Med hjälp av ett avtal mellan Varbergs kommun och Derome möjliggjordes att Derome byggde en avloppspumpstation, en dagvattendamm och ledningar inne på fabriken, som efter färdigställandet överlämnades till Varberg Vatten. Varbergs kommun har förskotterat kostnaden för projektet. I motprestation ersätter Varberg Vatten AB kommunen med framtida anläggningsavgifter som Sunnvära projektet kommer att generera.

Bilden till höger visar hammarborrning under E6:an, demission 800 stålrör. Arbetet gjordes under fem dagar av entreprenören BAB.