Tre stora pågående projekt

Våra kommuner växer till invånarantal vilket innebär mer exploatering i vårt verksamhetsområde. VIVAB är med och arbetar i olika delar av våra kommuner. Bland annat kommer vi att bygga ett vattentorn i Varberg.
Illustration av vattentornet Våga. White arkitekter

Under 2018 började Varbergs nya vattentorn ta form. Under året som gått genomfördes tre parallella arkitektuppdrag att gestalta det nya landmärket för Varberg. Med motiveringen ”Juryn är enig om att man har lyckats skapa en unik symbol för Varberg där den långsträckta spänstiga formen visar på ett nytänkande i hur man uppfattar att ett vattentorn skall se ut, utan att göra avkall på en funktionell anläggning som är lätt att underhålla”, utsågs White arkitekters gestaltning VÅGA till det vinnande förslaget.

Detaljplaneprocessen för området har under året påbörjats parallellt med att upphandlingen av totalentreprenör i partnering genomförs. Hela 2019 planeras för projektering för att under 2020 vara startklart att gå in i byggfasen. Vattentornet planeras att byggas på Bastekullen i Träslöv för att tillgodogöra den naturliga trycknivån. När vattentornet är drifttaget under 2022 har reservvolymen ökat från nuvarande 2 000 till 10 000 kubikmeter vilket skapar en bättre leveranssäkerhet och ökar även möjligheten till ny bebyggelse i Varberg.

På gång i Ullared

Under 2018 har ett antal dricksvattenrelaterade projekt pågått i Ullared. Ett av dem var att vattenverket förseddes med kommunal spillvattenhantering. I samband med projektet fick även vattenverket en ny ledning för dricksvattenförsörjningen till Ullareds dricksvattennät. Den nya ledningen har varit till stor nytta under den torra sommaren då vi kunnat få ut mer dricksvatten i nätet. En ny vattentäkt har också färdigställts och togs i drift vilket möjliggjorde att vi kunde stänga av pumpningen från de gamla borrhålen. 


Vi ska även göra en tillbyggnad av vattenverket. Efter sommaren påbörjades detaljprojekteringen för tillbyggnaden av Ullareds vattenverk. Det kommer byggas till med en ny produktionslinje men byggnaden anpassas för att få plats med ytterligare en produktionslinje om behovet uppkommer. Planen är att påbörja genomförandet under hösten 2019. I samband med detaljprojekteringen av vattenverket gjordes en förprojektering för placering av en ny vattenreservoar. Ett antal platser har undersökts för att hitta den bästa placeringen och slutligen kom vi fram till att bästa platsen för att placera den nya vattenreservoaren är på en av höjderna vid Gekås varuhus. Projektering kommer att starta under våren 2019 med tänkt byggstart i slutet av 2019. 

Överföringsledning Kärreberg – Falkenberg

Produktionskapaciteten för Kärrebergs vattenverk i Vessigebro kommer att förstärkas. Med ökad produktionskapacitet följer att även kapaciteten i ledningsnätet behöver förstärkas. Genom att anlägga en ny överföringsledning mellan vattenverket i Vessigebro och huvudledningsnätet för centralorten Falkenberg tillgodoses behovet. I samband med anläggande av ny överföringsledning för dricksvatten planeras även en överföringsledning för spillvatten anläggas. Spillvattnet pumpas sedan in till det centrala reningsverket i Falkenberg och reningsverket i Vessigebro läggs ned. Denna åtgärd minskar risken för utsläpp i Ätran, där dricksvattnet till Falkenberg hämtas. Just nu pågår en förstudie där den mest fördelaktiga ledningsdragningen för ny dricks- och spillvattenledning mellan Vessigebro och Falkenbergs centralort utreds.