Kreativitet
Vi hittar kreativa lösningar för att göra det enkelt för alla att vara miljösmarta i vardagen. För att lyckas med detta tar vi tillvara på, uppmuntrar till och testar nya möjligheter och idéer.
Delaktighet
Tillsammans med våra kunder skapar vi enkla och miljösmarta lösningar. Kunderna påverkar och ser sin del i det gemensamma miljöarbetet. Vi tar aktivt hand om idéer och förslag.
Samarbete
Inom VIVAB hjälps vi åt för att underlätta varandras arbete i vardagen. Tillsammans med ägarkommunerna skapar vi förutsättningar för att kunna erbjuda långsiktiga lösningar som bidrar till en miljösmart vardag. Vi utvecklas också för att uppnå visionen genom samarbete och utbyte av erfarenheter med andra organisationer.
Lyhördhet
Vi är lyhörda och tar intryck av vår omvärld och våra intressenter i arbetet med att underlätta en miljösmart vardag.

VD har ordet

Vi har gått från att vara en organisation med i huvudsak ett förvaltande uppdrag till att i mycket högre grad ligga i framkant vad gäller planering och utveckling.
VIVAB har idag närmare 180 medarbetare och har sedan starten 2008 växt med cirka 35 procent. Detta är en följd av utvecklingen i våra kommuner. Kommunerna får fler invånare vilket gör att vår verksamhet blir större. Dessutom behöver vi kunna matcha ökande planeringsresurser i kommunen. Lyssna mer om vad VIVAB:s VD Margareta Björksund-Tuominen har att säga om VIVAB:s tioåriga historia och hur hon ser på att gå in ett nytt spännande decennium för VIVAB. 

Ordförande har ordet

VIVAB bildades genom att kommunerna slog ihop en förvaltning och ett bolag 2008. En sammanslagning som visat sig väldigt lyckosam. Där har samverkan och samarbete varit det viktigaste. 
Med sammanslagningen har det varit lättare att rekrytera personal. Vi har ökat lönsamheten och växt i takt med att kommunerna växt. Vi har gjort stora investeringar de senaste åren, vi har förbättrad vattenkvalitén, renoverat våra vattenverk och ska bygga ett nytt vattentorn. Detta är några exempel på viktiga förbättringar VIVAB gjort i sin tioåriga historia. Lyssna mer på vad VIVAB:s styrelseordförande Peter Sjöholm har att berätta om sin syn på vad VIVAB åstadkommit det senaste decenniet.

VIVAB 10 år

Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB, bildades 2009 och driver VA- och avfallsverksamheterna i Varberg och Falkenberg. Bolaget ägs gemensamt av Varbergs och Falkenbergs kommuner. Idén med VIVAB var att ha bättre möjligheter att ta oss an kommande utmaningar.
Mycket har hänt under det decennium som VIVAB funnits till. Utvecklingen av till exempel IT har gått i en rasande takt. Här presenteras ett axplock av vad som hänt under VIVAB:s tioåriga historia.

Varför är VIVAB bra för miljön?

Vi arbetar kontinuerligt med olika förebyggande åtgärder för att minska bolagets miljöpåverkan. Under 2018 har vi på olika sätt gjort miljöförbättrande aktiviteter. Här kan du bland annat läsa om varför vi behöver våra reningsverk.
Reningsverken behövs för att rena bort föroreningar och smittämnen som finns i avloppsvattnet som annars kan påverka miljön och människors hälsa negativt. De flesta ämnena i avloppsvatten finns naturligt i miljön, men medför problem när de förekommer i för stora mängder och på fel plats. Avloppsvattnet innehåller förutom avföring och urin även matrester, hushållskemikalier, smuts från hushåll, biltvättar och industrier med mera.

Rötgas blir fjärrvärme – en efterlängtad växling av förnybar energi

Den 18 juni 2018 invigdes en ny biogaspanna på Varberg Energis värmeverk. Den blir startskottet på ett efterlängtat samarbete som skage en stor miljövinst. Biogaspannan är en gemensam satsning av VIVAB och Varberg Energi. 
Projektet påbörjades i slutet av oktober 2017 och kom till avslut den 7 maj 2018 när den nya biogaspannan driftsattes. Samarbetsprojektet omfattades av en ny gasledning som kopplades ihop med det befintliga gassystemet på Getteröverket och en ny panna som installerades på Varberg Energis fastighet.

VIVAB som möjliggörare för industri/bostäder

VIVAB:s medarbetare bidrar till att göra det möjligt för människor att leva ett friskare och bättre liv. Vi är ett initiativrikt och kreativt företag och att vara möjliggörare är ett sätt att för oss att göra gott genom att bidra med kunskap och innovation inom vatten och avfall. 
“Vår roll är att vara en möjliggörare. Vi ska förse boende och verksamheter i Varberg och Falkenberg med hållbara vatten- och avfallstjänster. Våra tjänster ska förenkla vardagen för våra kunder och bidra till att minska deras miljöpåverkan..” ur VIVAB:s verksamhetspolicy.
Vy över Västerport

Sunnväraprojektet

Under 2018 byggde vi överföringsledningar mellan Limabacka och den nya husfabriken i Sunnvära. Där fick VIVAB visa på flexibel förmåga genom att på kort tid kunna planera, påbörja samt slutföra ett relativt stort projekt. VA-Projektet har även möjliggjort för ytterligare byggnation av ett detaljplanelagt verksamhetsområde i Sunnvära samt en vidare ledningsutbyggnad till Veddige.
I januari 2018 påbörjades byggnationen och färdigställdes samma år i juli. När allt var klart hade vi byggt cirka 3,3 kilometer ledningsschakt samt två avloppspumpstationer och en dagvattendamm. Bakgrund till projektet var att kommunen prioriterade en detaljplan för ett industriområde då Derome skulle bygga en husfabrik i Sunnvära.Husfabriken skulle generera många nya arbetstillfällen och var strategisk viktig för både kommunen och Derome. Sommaren 2018 - utmaningar och bevattningsförbud

Det var sommaren 2017 som blev ett uppvaknade för oss dricksvattenproducenter i Hallands län. Nu drabbades även vi på Västkusten av låga grundvattennivåer.  Efter torråret 2016 och en nederbördsfattig vår 2017 var grundvattennivåerna låga inför sommarperioden 2017.
Vattenbristen var ett faktum för alla. Alla Hallandskommuner gick på uppmaning av Länsstyrelsen ut med en ”spara vatten-kampanj” för att få kunder att tänka till hur de använder sitt dricksvatten. Våra kunder hörsammade det och konsumtionen gick ner, därför behövde vi inte införa något bevattningsförbud. Som tur var bjöd hösten på mycket regn som varade ett par månader in på 2018. Regnet gjorde att både yt- och grundvattentäkterna fick en välbehövlig påfyllning. 
Läkemedelsrening och biofilm

För att kunna genomföra en förstudie om läkemedelsrening vid Ullareds avloppsreningsverk har VIVAB fått 2,2 miljoner kronor i bidrag av Naturvårdsverket. 
Med förstudien vill vi minimera oönskade negativa effekter på Högvadsån. Även en unik fullskalestudie där biofilmens sammansättning och funktion i ledningsnätet har studerats i Varberg.
Provtagning av rörbit

Vattenförsörjningsplan

Varbergs- och Falkenbergs kommuner växer och vi blir fler. VIVAB bedömer att vattenbehovet i kommunerna kommer att fördubblas fram till 2120. Tillväxt och ökad förbrukning bidrar till behov av ökad kapacitet i dricksvattenförsörjningen.   
Den ökade kapaciteten innebär behov av investeringar och kapacitetshöjande åtgärder i den allmänna dricksvattenanläggningen. För att utföra rätt åtgärder och för att kunna planera åtgärderna så att de utförs i rätt ordning behövs en handlingsplan.

Tre stora pågående projekt

Våra kommuner växer till invånarantal vilket innebär mer exploatering i vårt verksamhetsområde. VIVAB är med och arbetar i olika delar av våra kommuner. Bland annat kommer vi att bygga ett vattentorn i Varberg.

Under 2018 började Varbergs nya vattentorn ta form. Under året som gått genomfördes tre parallella arkitektuppdrag att gestalta det nya landmärket för Varberg. Med motiveringen ”Juryn är enig om att man har lyckats skapa en unik symbol för Varberg där den långsträckta spänstiga formen visar på ett nytänkande i hur man uppfattar att ett vattentorn skall se ut, utan att göra avkall på en funktionell anläggning som är lätt att underhålla”, utsågs White arkitekters gestaltning VÅGA till det vinnande förslaget.

Illustration av vattentornet Våga. White arkitekter

Ny spolbil och grävmaskin 

Under 2018 har vi köpt in en spolbil och grävmaskin till vår enhet Distribution. Utöver det har vi även fått två nya filmkameror som ska göra det smidigare för oss att filma ledningsnätet vid underhållsarbeten. Behovet av att förnya oss vad gäller servicebilar och arbetsodar har lett till inköp av dessa.
Spolbilen är i drift sedan september 2018 och är utrustad med två tankar. En av dem används till renvatten för transporter vid större vattenläckor samt vid händelser som kräver mobil vattentransport. Den andra tanken är till för transport av sten och grus som sugs upp i samband med underhållsspolning och slamsugning av ledningar. Den är även utrustad med miljöteknisk utrustning avsett för högtrycksspolning. På så vis sparar vi tid och minskar transporterna eftersom det inte behöver hämtas nytt spolvatten så ofta. 

VA-utbyggnad 2018

Under 2018 har VIVAB byggt VA-ledningar i våra kommuner. Här presenteras korta fakta om vad som gjorts under verksamhetsåret 2018.

Holmagärde - Sveriges modernaste återvinningscentral 

2018 invigdes Varbergs nya moderna återvinningscentral Holmagärde, men tankarna kring en ny återvinningscentral började redan ta form under 2010. 
Det året började vi undersöka möjligheterna med att modernisera och bygga om återvinningscentralen vid Östra Hamnvägen. Snart konstaterades det att det skulle bli svårt att genomföra en ombyggnation av återvinningscentralen och istället började sökandet efter en tomt där en ny återvinningscentral kunde byggas. Eftersom denna typ av verksamhet kräver stora ytor var alternativen som kommunen kunde erbjuda få.

Ny avfallsanläggning i Gödastorp

Nu har vi fått godkänt miljötillstånd för ny avfallsanläggning i Gödastorp i Falkenbergs kommun.
I maj 2018 lämnades tillståndsansökan in och i slutet av året fick vi det positiva beslutet. Då blev det klart att planerna på att bygga en förbehandlingsanläggning för matavfall i anslutning till den befintliga biogasanläggningen i Gödastorp fått positivt besked från Länsstyrelsen. 

Ny avfallsplan

VIVAB har i samarbete med Varbergs och Falkenbergs kommuner arbetat fram en ny avfallsplan och nya avfallsföreskrifter som omfattar båda kommunerna. I planen finns mål och strategier för avfallshanteringen till och med 2022.
Avfallsföreskrifterna styr hur avfallet ska hanteras. Här beskrivs till exempel hur avfallet ska sorteras och avlämnas samt krav på hämtningsvägar och möjligheter till undantagHur vi hanterar vårt avfall har stor betydelse när vi försöker uppnå de nationella miljömålen och är en del av klimatpolitiken.  Avfallsplanen har tre målområden: 
Avfall en resurs 
MÅL – Utveckla avfallshanteringen så att vi rör oss uppåt i avfallstrappan och minska den totala mängden avfall som uppstår. 

På gång inom avfall – nya regler där VIVAB redan är långt framme

2018 kom äntligen ett beslut från regeringen angående producentansvaret av förpackningar samt en skärpning av kravet på att kommunerna ska erbjuda matavfallsinsamling, men vad innebär det i praktiken? 
I korthet går regeringens beslut ut på att  förtydliga att producenterna ska ta det fulla ekonomiska ansvaret för insamlingen av förpackningar och returpapper genom tillståndspliktiga insamlingssystem, och att insamlingen ska ske bostads- eller kvartersnära.

Ny sopsugsanläggning i Västerport

I nuvarande hamnen i Varberg ska en ny stadsdel - Västerport - ta form. Nu planeras det för en ny sopsugsanläggning i den nya stadsdelen.
Under 2018 inleddes projekteringen för området. Utöver VIVAB:s arbeten med vatten, avlopp och dagvattenutbyggnad för området planeras det att byggas en sopsugsanläggning.

Att jobba på VIVAB

Det finns en stor variation av yrkesområden inom VIVAB och våra medarbetarundersökningar visar att trivseln är hög. VIVAB har ungefär 180 anställda, alla specialister på sitt område. Här möter du några av våra medarbetare. 

Personalbokslut med nyckeltal

Sedan december 2017 har vi utökat antal anställda med tolv personer. Vi har även haft en större rörlighet inom VIVAB och det är mycket positivt att kunna erbjuda vår redan anställda personal att få tillfälle att byta eller prova på andra tjänster inom VIVAB.  
Av våra 179 anställda är 68 procent män och 32 procent kvinnor. Det har skett en ökning bland kvinnorna totalt inom VIVAB och speciellt bland tjänstemän. Av tjänstemännen är 49 procent kvinnor och 51 procent män. Bland de kollektivanställda har fördelningen män och kvinnor varit relativ likt de senaste åren, där 16 procent är kvinnor och 68 procent är män. 

Ekonomi och nyckeltal

VA-branschen har under 2018 omgetts av två stora frågor i media. I tidningar har det varit insändare, artiklar och debatter kopplat till VA-branschens enorma reinvesteringsbehov som i många fall benämnts som en av de större underhållsskulderna vi haft på länge.
Dessutom upplevde vi en mycket torr sommar där VA-huvudmännen i Region Halland i många fall var tvungna att införa bevattningsförbud på grund av låga grundvattennivåer. VIVAB påbörjade för några år sedan en utredning för att se över nuvarande och framtida vattentillgångar och sätta det i relation till förväntad vattenförbrukning i ett hundraårigt perspektiv. Det är ett svindlande tidsperspektiv men nödvändigt då våra anläggningstillgångar förväntas leverera vatten för all framtid. Därför ser vi förstås att våra investeringar i VA-anläggningen fortsättningsvis kommer vara höga. Dock kommer priset våra kunder, samhället och miljön betalar vara låga i jämförelse med att gå till livsmedelsbutiken och köpa buteljerat vatten.

GDPR - General Data Protection Regulation

GDPR som trädde i kraft 25:e maj 2018 har inneburit en gedigen översyn av hur vi hanterar personuppgifter inom verksamheten. 
Vi har infört nya rutiner tillsammans med befintliga för att säkerställa informationssäkerheten kring de behandlingar av personuppgifter som vi utför. Resultatet innebär att våra kunders och våra anställdas personuppgifter nu är ännu mer skyddade och inte minst i enlighet med direktivet.